คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี เริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นซื้อขาย การตั้งค่าต่างๆสำหรับใช้งาน การเข้าสู่ระบบ โปรแกรมซื้อขาย eFin Trade Plus Streaming Krungsri Securities SBL Realtime e-Finance Krungsri Securities iFUND Stock Expert Mobile Trading วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายขัดข้อง การฝาก/ถอนเงิน วิธีการฝากเงิน วิธีการถอนเงิน วิธีการโอนหุ้น การโอนเงินระหว่างบัญชี Online Direct Debit Bill payment ผ่าน KMA Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน แจ้งฝากหลักประกัน ขั้นตอนการแจ้งผลการสมัคร ATS เกี่ยวกับเงินปันผล Brokerages and Other Fees อัตราดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ การขายชอร์ต ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test วิธีการสมัคร ATS การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การขายชอร์ต

การขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืมในบัญชี Credit Balance

 • ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายชอร์ตได้ตามอำนาจการขายชอร์ตที่กำหนดขึ้นตามระบบของบัญชี Credit Balance
  และการขายชอร์ตนั้นจะต้องขายไม่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายครั้งล่าสุด
 • หลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตแล้วถือเป็นภาระหนี้ประเภทหนึ่งซึ่งจะมีการปรับราคาตามราคาตลาดทุกวันโดยแสดงค่าเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ต (Short Market Value)
 • ในหลักทรัพย์เดียวกันลูกค้าสามารถซื้อ (Long)และขายชอร์ต(Short selling)ได้ โดยลูกค้าต้องมีอำนาจซื้อเพียงพอ
  กับการทำรายการ
 • ค่าขายชอร์ตถือเป็นหลักประกันในบัญชี Credit balance ดังนั้นลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินจากการขายชอร์ต
  และไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าวแต่สามารถนำมาชำระหนี้ที่เกิดจากการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชี Credit Balance ได้ ดังนั้น ค่าขายชอร์ตจะทำให้ Cash Balance เพิ่มขึ้นหรือ Margin Loan ลดลง

ทำไมถึงไม่สามารถขายชอร์ตได้ ทั้งที่ยังมี Purchasing Power (PP) เหลือ

ตอบ ระบบ SBL Real Time Auto-matching จะไม่อนุญาตให้ลูกค้ายืมหุ้นเกินกว่า (PP) หรือ วงเงินคงเหลือ (ตัวใดตัวหนึ่งที่ต่ำกว่า) ณ ขณะที่ลูกค้าทำการยืมหุ้น

กรณีนี้เกิดจากลูกค้ามีวงเงินคงเหลือในบัญชี น้อยกว่า PP คงเหลือ จึงทำให้ลูกค้ายืมหุ้นและขายชอร์ตได้ไม่เกินวงเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้น

ตัวอย่าง ลูกค้าฝากเงิน 1 ล้านบาท มีวงเงินซื้อขาย 1 ล้านบาท PP ลูกค้าจะเท่ากับ 2 ล้านบาท ลูกค้าสามารถยืมหุ้นเพื่อขายชอร์ตได้ มูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท (พิจารณาจากวงเงินซื้อขายที่มูลค่าน้อยกว่า PP) หากลูกค้าต้องการยืมหุ้นขายชอร์ตให้ได้เต็มตามมูลค่า PP ในบัญชีที่ 2 ล้านบาท ขอให้ลูกค้าแจ้งที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Securities : 0 2638 5500 ทำการขยายวงเงินก่อนถึงจะสามารถทำการขายได้

การขอคืนหลักทรัพย์ที่ยืม

 • กรณีลูกค้ายืมหุ้นจากกระดาน Standard ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขอคืนหุ้นผ่านระบบ SBL Internet ได้ไม่เกินเวลา 17:00 น. ของวันทำการ โดยคำสั่งคืนหุ้นของลูกค้าจะมีผลในวันทำการดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งคืนหุ้นหลังเวลา 17:00 น. คำสั่งคืนหุ้นของลูกค้าจะมีผลในวันทำการถัดไป
 • หากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ยืมไปแล้ว มีการประกาศจ่ายเงินปันผล (XD) หรือประกาศสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) ลูกค้าจะต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะตกลงยืมกันประเภทใดก็ตาม
 • ลูกค้าสามารถขอคืนหลักทรัพย์ที่ยืมด้วยหลักทรัพย์เดียวกันที่ซื้อในบัญชีเงินสดได้แต่จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ชำระราคาแล้ว
 • ลูกค้าสามารถนำหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือวางเป็นหลักประกันในบัญชี Credit balance มาคืนรายการขายชอร์ตได้