วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
 
มุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริการทางการเงินที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า บนมาตรฐานสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก
พันธกิจ
 
01
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนอง ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
02
พัฒนาบุคคลากร พร้อมเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพและการบริการ ที่เป็นเลิศ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มอบคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้าผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างยั่งยืน
03
ดำเนินธุรกิจภายใต้ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กร
 
01
ลูกค้าคือคนสำคัญ : ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าพร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
02
ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง : ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสยึดหลักกฏหมาย และหลักจริยธรรม
03
ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ : ร่วมทำงานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและกรุงศรี
04
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ : มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกในการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด
05
เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ : เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ากรุงศรี
06
ก้าวสู่เวทีระดับโลก : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะสถาบันการเงินระดับโลก เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย