ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

SBL: Securities Borrowing and Lending


SBL เป็นทางเลือกของนักลงทุนที่จะใช้สร้างโอกาสให้ตนเองมีช่องทางลงทุนหาผลตอบแทนในภาวะตลาดผันผวนและตลาดขาลง

การให้บริการ SBL แก่นักลงทุนทั่วไป คือ การที่บริษัทฯ ให้ยืมหุ้นแก่นักลงทุนที่ต้องการยืมหุ้น (ผู้ยืมหุ้น) เพื่อนำไปขายชอร์ตในตลาดฯ และรอซื้อหุ้นคืนเมื่อระดับราคาหุ้นลดลงตามที่ผู้ยืมคาดการณ์ เพื่อนำหุ้นที่ซื้อคืนนั้นส่งมอบคืนให้แก่บริษัทฯ 
ในขณะเดียวกัน นักลงทุนที่มีหุ้นในครอบครองสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นได้ โดยการให้บริษัทฯ ยืมหุ้นที่มีอยู่นั้น (ผู้ให้ยืมหุ้น)  
การบริการ SBL นี้ บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืม และคู่สัญญากับผู้ให้ยืม เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์

หลักทรัพย์และระยะเวลาที่ยืมและให้ยืม

ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถยืมเพื่อขายชอร์ตได้ ประกอบไปด้วย
1) หลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 100
2) หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ETF และ
3) หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์มีความยืดหยุ่น โดยกำหนดให้เป็นการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แบบไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมจึงสามารถขอปิดสถานะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ในเวลาที่ต้องการ

บริษัทฯ ให้บริการ SBL แก่นักลงทุนด้วยระบบ SBL Real Time ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนกลุ่มผู้ยืมหุ้นเพื่อขายชอร์ตได้อย่างรวดเร็ว และนักลงทุนกลุ่มผู้ให้ยืมหุ้นได้มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้บริการ SBL

บริการยืมหลักทรัพย์ (ผู้ยืม)

ในภาวะที่ตลาดผันผวนและตลาดขาลง นักลงทุนสามารถใช้ SBL เป็นช่องทางลงทุนสร้างผลตอบแทนได้ โดยขอยืมหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ประกาศให้ยืม เพื่อนำไปขายชอร์ตในตลาดฯ เมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลงตามที่คาดการณ์ ผู้ขายชอร์ตจะสามารถซื้อหุ้นคืนในราคาที่ถูกกว่า และคืนหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นให้แก่บริษัทฯ ผลตอบแทนที่ผู้ขายชอร์ตจะได้รับคือ ส่วนต่างระหว่างราคาขายชอร์ตกับราคาซื้อคืน หักด้วยค่ายืมหลักทรัพย์

จุดเด่นของบริการ SBL ที่บริษัทฯ มีให้ผู้ยืม

1. ค่ายืมหุ้นอัตราพิเศษ ยืมหุ้นวันเดียว คิดค่ายืมวันเดียว (รูปแบบการคิดค่ายืมที่ลดต้นทุนการยืม)
2. ระบบยืมหุ้นทันสมัย สามารถยืมหุ้นผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด หรือ ยืมหุ้นผ่าน Internet ได้ด้วยตนเอง
3. ขั้นตอนการยืมหุ้นง่าย ยืมหุ้นได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว ไม่เสียโอกาสในการลงทุน
4. มีรายชื่อหุ้นให้ยืมมากกว่า 200 รายชื่อ จากผู้ให้ยืมที่เป็นนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบัน

 


  

 

บริการให้ยืมหลักทรัพย์ (ผู้ให้ยืม)

ไม่ว่าภาวะการลงทุนในตลาดฯ จะเป็นเช่นไร SBL จะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่ถือครองหุ้นสามารถเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้สูงกว่าอัตราเงินฝาก โดยการให้บริษัทฯ ยืมหุ้นที่มีในบัญชีและด้วยบริการของบริษัทฯ ที่ให้ความยืดหยุ่นกับผู้ให้ยืม ผู้ให้ยืมจึงสามารถสั่งขายหุ้นที่อยู่ระหว่างการให้ยืมได้ บริการนี้จึงเหมาะกับทั้งนักลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

บัญชีที่ใช้สำหรับการให้ยืมหุ้น ประกอบด้วย 1) บัญชีเงินสด หรือ บัญชีแคชบาลานซ์   และ 2) บัญชี SBL ด้านผู้ให้ยืม

จุดเด่นของบริการ SBL ที่บริษัทฯ มีให้ผู้ให้ยืม

1. ผู้ให้ยืมได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการให้ยืมหุ้น อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินฝาก
2. ผู้ให้ยืมได้เงินหลักประกันตามมูลค่าหุ้นที่ให้ยืม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการให้ยืมหุ้น
3. ผู้ให้ยืมได้รับความยืดหยุ่นในการขายหุ้นที่อยู่ระหว่างการให้ยืม สามารถสั่งขายหุ้น โอน หรือ ถอนหุ้นได้ในเวลาที่ต้องการ จึงไม่เสียโอกาสในการขายหุ้นของตนเอง
4. ผู้ให้ยืมยังได้สิทธิในเงินปันผล (XD) และสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) เช่นเดิม
5. ผู้ให้ยืมยังได้สิทธินำมูลค่าหุ้นที่ให้ยืมมาใช้คำนวณระดับหลักประกัน 20% เช่นเดิม