คู่มือการยืนยันตัวตนกับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)ประเภทและเงื่อนไขการยืนยันตัวตน


     บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้ลูกค้าทุกรายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ปปง.กำหนด โดยให้บริการยืนยันตัวตนเพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนกับลูกค้าดังนี้

1. วิธีการยืนยันตัวตนผ่านบริการ Dip Chip, Krungsri i-CONFIRM, NDID, Counter Service
     สำหรับลูกค้าทุกรายที่ต้องการยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมเปิดบัญชีใหม่ หรือ เปิดบัญชีเพิ่มเติม หรือ เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมกับบลจ.แห่งใหม่ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • • การยืนยันตัวตนด้วยวิธี Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชน(กับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัท)
  • • การยืนยันตัวตนผ่านจุดบริการ Krungsri i-CONFIRM
  • • การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล NDID
  • • การยืนยันตัวตนผ่านจุดบริการ Counter Service ในร้าน 7-Eleven

2. วิธี DOPA Online พร้อมถ่ายรูปคู่บัตรประจำตัวประชาชน (Selfie)
     สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชีก่อน 1 ก.ค. 64 และไม่ได้มีการทำธุรกรรมเปิดบัญชีใหม่เพิ่มเติม สามารถยืนยันตัวตนด้วยวิธีนี้ได้ เช่น เพื่อใช้ประกอบการทบทวนข้อมูล (KYC)


สรุปช่องทางการยืนยันตัวตนกับ บล. กรุงศรี

ยืนยันตัวตน

หมายเหตุ 1) ลูกค้า 1 ท่าน ยืนยันตัวตนเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
                  2) การยืนยันตัวตนแบบ Dopa Online + Selfie ไม่สามารถใช้ได้กรณีการเปิดบัญชีใหม่และการเปิดบัญชีเพิ่มเติมวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการ Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชนกับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

  • 1. ลูกค้าติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการยืนยันตัวตนกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัท และไม่เคยยืนยันตัวตนมาก่อน หรือ เปิดบัญชีเป็นลูกค้าใหม่ หรือ เปิดบัญชีประเภทอื่นๆเพิ่มเติม หรือ เปิดบัญชีกองทุนรวมประเภท Selling Agent กับ บลจ. แห่งใหม่
  • 2. ลูกค้าเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่มี Chip และข้อมูลเป็นปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)
  • 3. ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนจะดำเนินการยืนยันตัวตน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  •       1) Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า + กรอก Laser Code หลังบัตร
  •       2) ตรวจสอบข้อมูล และเปรียบเทียบใบหน้าของลูกค้ากับรูปใบหน้าบนบัตรประจำตัวประชาชน
  •       3) ยืนยันด้วย SMS OTP (และ e-mail)

Dip Chip


วิธีการยืนยันตัวตน ผ่านจุดบริการ Krungsri i-CONFIRM


     เมื่อลูกค้าปัจจุบันต้องการยืนยันตัวตนกับบริษัท เนื่องจากไม่เคยยืนยันตัวตนมาก่อน หรือ แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีประเภทอื่นๆเพิ่มเติม หรือ เปิดบัญชีกองทุนรวมประเภท Selling Agent กับ บลจ. แห่งใหม่

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่จุดบริการผ่านเครื่อง Krungsri i-CONFIRM (NDID : IdP Agent) คลิกที่นี่

Krungsri-i-CONFIRM
Krungsri-i-CONFIRM

สำคัญ! ลูกค้าควรดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 ซึ่งหน้าจอแสดงนาฬิกานับถอยหลัง (หน้า “รอการยืนยันตัวตน”) ก่อนไปทำรายการที่จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM (สามารถยืนยันตัวตนที่จุดบริการ โดยไม่ต้องใช้ QR Code)วิธีการยืนยันตัวตน ผ่านบริการ NDID ด้วย Mobile Application ของธนาคาร

     เมื่อลูกค้าปัจจุบันต้องการยืนยันตัวตนกับบริษัท เนื่องจากไม่เคยยืนยันตัวตนมาก่อน หรือ แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีประเภทอื่นๆเพิ่มเติม หรือ เปิดบัญชีกองทุนรวมประเภท Selling Agent กับ บลจ. แห่งใหม่

ndid

สำคัญ! ลูกค้าต้องสมัครบริการ NDID กับธนาคาร ก่อนดำเนินการยืนยันตัวตนกับบริษัท ndidวิธีการยืนยันตัวตนด้วยวิธี DOPA Online พร้อมถ่ายรูปคู่บัตรประจำตัวประชาชน (Selfie)

     ลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชีก่อน 1 ก.ค. 64 และยังไม่เคยยืนยันตัวตนกับบริษัท สามารถยืนยันตัวตนด้วยวิธีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์จะเปิดบัญชีใดๆเพิ่มเติม กรุณาเลือกยืนยันตัวตนโดยการ Dip Chip, NDID หรือ Counter Service เท่านั้น

DOPA


วิธีการยืนยันตัวตนด้วย QR Code


คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน หรือ สแกน QR code ด้านล่าง เพื่อดำเนินการดังนี้

QR Code

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านบนระบบฯ เพื่อลงทะเบียน
2. เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านระบบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้าง QR Code ชุดที่ 2 ให้แก่ท่าน โดยท่านสามารถถ่ายรูปหน้าจอ QR Code ชุดที่ 2 นี้ที่มีเลขอ้างอิง (Ref: xxxxxx) พร้อมบัตรประชาชน

ไปดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยตัวท่านเอง ณ จุดบริการดังนี้ ธนาคารกรุงศรี* บล.กรุงศรี หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ได้ทุกสาขา
โดย QR Code ชุดที่ 2 นี้ จะมีอายุการใช้งานเพียง 7 วัน (กรณีที่ QR Code หมดอายุ ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนใหม่ เพื่อขอรับ QR Code ชุดที่ 2 นี้ได้)

ทั้งนี้ท่านสามารถยืนยันตัวตนได้ 2 วิธีดังนี้
ผ่านธนาคารกรุงศรี* หรือ บล.กรุงศรี ทุกสาขา - คู่มือวิธีการยืนยันตัวตนคลิกที่นี่
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา - คู่มือวิธีการยืนยันตัวตนคลิกที่นี่