คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี เริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นซื้อขาย การตั้งค่าต่างๆสำหรับใช้งาน การเข้าสู่ระบบ โปรแกรมซื้อขาย eFin Trade Plus Streaming Krungsri Securities SBL Realtime e-Finance Krungsri Securities iFUND Stock Expert Mobile Trading วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายขัดข้อง การฝาก/ถอนเงิน วิธีการฝากเงิน วิธีการถอนเงิน วิธีการโอนหุ้น การโอนเงินระหว่างบัญชี Online Direct Debit Bill payment ผ่าน KMA Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน แจ้งฝากหลักประกัน ขั้นตอนการแจ้งผลการสมัคร ATS เกี่ยวกับเงินปันผล Brokerages and Other Fees อัตราดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ การขายชอร์ต ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test วิธีการสมัคร ATS การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การฝากถอนเงิน

วิธีการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัท เพื่อเพิ่มวงเงิน/อำนาจซื้อ ให้กับบัญชีซื้อ/ขายหลักหลักทรัพย์

1. การฝากเงินผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS: Automatic Transfer System)

บริษัทฯจะดำเนินการตัด-ฝากเงินในบัญชีธนาคารของลูกค้าผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS:Automatic Transfer System) ของธนาคารตามที่ลูกค้าได้แจ้งข้อมูลไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี เพื่อการชำระราคาค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และเพื่อการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีธนาคารที่สามารถแจ้งใช้บริการได้ ดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารยูโอบี ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ ธนาคารทิสโก้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

การเพิ่มอำนาจซื้อ หลังจากท่านแจ้งรายการฝากเงินผ่านระบบ ATS บริษัทฯ จะปรับวงเงินในบัญชีซื้อขายของท่าน ตามรอบเวลาดังนี้:

เวลาแจ้งทำรายการ (ATS)

รอบเวลาการปรับวงเงิน

ก่อน 16.00 น. และบริษัทฯได้รับการยืนยันจากธนาคารก่อนตลาดปิดฯ

ภายในวันทำการ *

หลัง 16.30 น.

วันทำการถัดไป


* ในกรณีที่บริษัทฯได้รับแจ้งผลการหักบัญชีจากธนาคารในเวลาใกล้เคียงกับเวลาปิดตลาดฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเพิ่มอำนาจซื้อในบัญชีซื้อขายของท่านในวันทำการถัดไป


2. การฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) สำหรับกรณีลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ และบัญชี ATS อยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้น

ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยวิธีการฝากหรือโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร (Bill Payment) ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่


สำคัญ! หลักฐานการโอนเงินจะต้องมีข้อมูลอ้างอิงอิเลคโทรนิค จากธนาคารที่ยืนยันได้ว่าเอกสารเป็นของลููกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, เลขที่บัญชีธนาคารที่โอนเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว บริษัทฯ จะฝากเงินเมื่อได้รับใบโอนเงินฉบับจริง และสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และประเภทบัญชีที่จะฝากเงิน (เช่น ฝากเพื่อวางเป็นหลักประกัน ฝากเข้าบัญชี Cash Balance เป็นต้น) มาที่Email : customer.care@krungsrisecurities.com* * * ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ท่านฝากเข้าบัญชีกับบริษัทฯ ทุกครั้งที่ทำรายการ


3. การฝากเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ตู้ ATM/Internet Banking/Mobile Application

เลขบัญชีชำระราคาหลักทรัพย์/อนุพันธ์และวางหลักประกัน
ธนาคาร รหัสบริษัท เลขบัญชีโอนเงิน
กรุงศรีอยุธยา - 001-0-14999-3
กรุงศรีอยุธยา 24827 (KMA) 001-0-17482-7
กรุงศรีอยุธยา 25826 001-0-18582-6

เลขบัญชีชำระค่าซื้อกองทุน
ธนาคาร รหัสบริษัท เลขบัญชีโอนเงิน
กรุงศรีอยุธยา - 001-0-18321-7

หมายเหตุ * ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำรายการ หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อธนาคารผู้ให้บริการ


ข้อควรทราบก่อนการใช้บริการฝากเงินผ่าน Website ธนาคาร และ ผ่านตู้ ATM

 • กรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่าน Internet ลูกค้าต้องทำการสมัคร E-payment กับธนาคารก่อนโดยผ่านทาง website ของธนาคาร
 • กรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่านตู้ ATM ลูกค้าไม่ต้องสมัครใช้บริการ สามารถใช้ ATM โอนเงินได้ทันที
 • ค่าบริการโอนเงินต่อครั้งที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • จำกัดจำนวนเงินที่สามารถโอนได้ โดยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ลูกค้าได้กำหนดไว้กับธนาคาร
 • Ref1 คือ หมายเลขบัญชี 6 หลัก หากเปิดบัญชีออนไลน์ (ยังไม่มีเลขบัญชี)ใส่ “000000” เฉพาะธนาคารกรุงเทพให้ใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ,
  Ref2 คือ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
 • กรณีที่ลูกค้าใส่ Ref1 หรือ Ref2 ผิด ธนาคารยังคงตัดเงินในบัญชีของลูกค้า ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์
  กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ทันทีและแสดงหลักฐานว่าท่านเป็นเจ้าของเงินโอนโดยแสดง Slip ให้กับริษัทฯ
  เพื่อตรวจสอบและนำเงินเข้าบัญชีเงินหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า

สำคัญ! หลักฐานการโอนเงินจะต้องมีข้อมูลอ้างอิงอิเลคโทรนิค จากธนาคารที่ยืนยันได้ว่าเอกสารเป็นของลููกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, เลขที่บัญชีธนาคารที่โอนเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว บริษัทฯ จะฝากเงินเมื่อได้รับใบโอนเงินฉบับจริง และสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (สำเนา Slip ATM หรือเอกสาร ที่เป็นหลักฐานการโอนเงินในเว็บไซต์ของธนาคาร) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และประเภทบัญชีที่จะฝากเงิน (เช่น ฝากเพื่อวางเป็นหลักประกัน ฝากเข้าบัญชี Cash Balance เป็นต้น) มาที่ Email : customer.care@krungsrisecurities.com

 

* * * ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ท่านฝากเข้าบัญชีกับบริษัทฯ ทุกครั้งที่ทำรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ปรึกษาการเงินการลงทุนของท่าน
หรือ ติดต่อ Krungsri Securities : 0 2638 5500

ช่องทางการฝากเงิน

ตารางอธิบายทางเลือกในการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การฝากเงิน ช่องทาง การเพิ่มอำนาจซิ้อ จำนวนเงินขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียม
ATS แจ้งฝากเงินผ่าน E-Form ในเมนูฝากเงินบนเว็บไซต์ www.krungsrisecurities.com หลังจากหักเงินจากบัญชีลูกค้าตามรอบของธนาคาร 5,000 บาท -
Bill Payment ฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานให้บริษัทฯ - ตามเงื่อนไขธนาคาร
e-Payment การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทันที โดยหักเงินจากบัญชี e-Banking ที่ได้ทำสัญญาใช้บริการไว้ล่วงหน้า มีผลทันที - ตามเงื่อนไขธนาคาร