ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย


บริการซื้อขายตราสารหนี้


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนการเงินและการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ค้าตราสารหนี้กับทางสมาคมตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (ThaiBMA) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำด้านการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือ พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อระดมเงินทุน มาใช้จ่ายในกิจการต่าง ๆ ของรัฐบาล ได้แก่
1. ตั๋วเงินคลัง (Treasury bill): เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุไม่เกิน 365 วัน
2. พันธบัตรรัฐบาล (Loan bond): เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุตั้งแต่ 365 วันขึ้นไป
3. ตั๋วเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (Central bank bill): เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น
มีอายุไม่เกิน 365 วัน
4. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand bond): เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุตั้งแต่ 365 วันขึ้นไป
5. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State-owned-enterprise bond): เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุมากกว่า 365 วัน
หุ้นกู้ภาคเอกชน
หุ้นกู้ภาคเอกชน เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัท โดยที่ผู้ถือตราสารหรือนักลงทุน “มีสถานะเป็นเจ้าหนี้” และผู้ออกตราสารหรือบริษัท “มีสถานะเป็นลูกหนี้” ผลตอบแทนที่ได้จะมีความสม่ำเสมอและแน่นอนโดยอยู่ในรูปของดอกเบี้ยตลอดอายุตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้ตลาดแรก และ หุ้นกู้ตลาดรอง


ประโยชน์ของการลงทุนในตราสารหนี้


 • ผู้ลงทุนได้รับรายได้สม่ำเสมอตลอดอายุของตราสารนี้ เนื่องจากตราสารหนี้มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนเป็นงวดๆ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน
 • สามารถลงทุนได้ทั้งในตลาดแรก และตลาดรอง ในกรณีผู้ลงทุนประสงค์ขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด สามารถทำได้ในตลาดรอง ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของตราสารหนี้นั้นๆ
 • ตราสารหนี้เป็นตราสารที่ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ข้อมูลตราสารหนี้


ตราสารหนี้คืออะไร
 • ตราสารหนี้ เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสาร ซึ่งเรียกว่า ผู้กู้ หรือ ลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ และเงินต้น หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ตามกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้ลงทุน ซึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ เมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้
ประเภทของตราสารหนี้
 • 1. ตราสารหนี้ภาครัฐ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น ตั๋วเงินคลัง (TB) พันธบัตรรัฐบาล (LB) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB) และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SOE) โดยนักลงทุนสามารถ ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐได้ 2 วิธี คือ 1.ลงทุนในตลาดแรก 2.ลงทุนในตลาดรอง
 • 2. หุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bond)  คือ ตราสารหนี้ (Bond) ที่ออกโดยภาค "เอกชน" เพื่อระดมทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในกิจการต่างๆตามแผนของบริษัทผู้ออก โดยนักลงทุนสามารถ ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ 2 วิธี คือ 1.ลงทุนในตลาดแรก 2.ลงทุนในตลาดรอง

คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนในการซื้อตราสารหนี้ตลาดแรก
 • เปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ให้เรียบร้อย โดยสามารถเปิดบัญชีผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน หรือ เปิดบัญชีออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน Application Krungsri Securities iFUND
 • แจ้งข้อมูลตราสารหนี้และยอดที่ต้องการจองซื้อกับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
 • ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำส่งข้อมูลตราสารหนี้และสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) ให้ลูกค้าตัดสินใจ
 • ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำส่งใบจองซื้อตราสารหนี้ให้ท่านลงนาม หรือ ดำเนินการจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
ขั้นตอนในการซื้อ-ขายตราสารหนี้ตลาดรอง
 • เปิดบัญชีซื้อ-ขายตราสารหนี้ให้เรียบร้อย โดยสามารถเปิดบัญชีผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน หรือ เปิดบัญชีออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน Application Krungsri Securities iFUND
 • แจ้งความประสงค์ซื้อ-ขายตราสารหนี้ตลาดรองกับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
 • ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำส่งราคา และ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) ให้ลูกค้าตัดสินใจ
 • ลูกค้ายืนยันการซื้อ-ขายตราสารหนี้ผ่านทางโทรศัพท์
 • ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำส่งเอกสารยืนยันการทำรายการให้ลูกค้าลงนาม

 

Fixed Income Alerts

Fixed Income Alerts : เป็นข้อมูลหุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนดไถ่ถอน โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือคาดการณ์โอกาสในการลงทุนต่อ หรือวางแผนการลงทุนครั้งต่อไปได้อย่างเหมาะสม
Fixed Income Alerts : รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามการเสนอขายหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ใช้บริการและ/หรือที่คาดว่าจะใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถ:
 • ตรวจสอบหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน
 • สอบทาน Factsheet/หนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ที่อาจอยู่ในพอร์ตการลงทุนของท่าน และเปรียบเทียบกับ Factsheet/หนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ล่าสุดของผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อตัดสินใจว่าการถือครองหุ้นกู้เหล่านั้นยังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงและโปรไฟล์ผลตอบแทนที่ท่านต้องการหรือไม่
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อพิจารณาหรือคาดการณ์โอกาสในการลงทุนต่อ หรือวางแผนการลงทุนครั้งต่อไปได้
Fixed Income Alerts

 

Investment grade corporate bond maturity

Investment grade corporate bond maturity : เป็นข้อมูลหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ AAA ถึง BBB- ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปีนั้นๆ โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือคาดการณ์โอกาสในการลงทุนต่อ หรือวางแผนการลงทุนครั้งต่อไปได้อย่างเหมาะสม
Investment grade corporate bond maturity : รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามการเสนอขายหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่ได้ใช้บริการของบริษัท เพื่อให้ท่านสามารถ :
 • ตรวจสอบหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน
 • สอบทาน Factsheet/หนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ที่อาจอยู่ในพอร์ตการลงทุนของท่าน และเปรียบเทียบกับ Factsheet/หนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ล่าสุดของผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อตัดสินใจว่าการถือครองหุ้นกู้เหล่านั้นยังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงและโปรไฟล์ผลตอบแทนที่ท่านต้องการหรือไม่
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อพิจารณาหรือคาดการณ์โอกาสในการลงทุนต่อ หรือวางแผนการลงทุนครั้งต่อไปได้

ดูข้อมูล Investment grade corporate bond maturity ได้ที่นี่

แหล่งที่มาของข้อมูล : www.thaibma.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Securities : 0 2638 5500