ข้อมูลการติดต่อ


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เว็บไซต์
www.krungsrisecurities.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
โทรศัพท์ : 0 2638 5500 หรือ 0 2659 7777
อีเมล : customer.care@krungsrisecurities.com หรือ itrade@krungsrisecurities.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล : BKKInvestorRelations@krungsrisecurities.com

สมัครงาน
โทรศัพท์ : 0 2081 2744-6