ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย


หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note)

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ Structured Note คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่มีการผสมผสานระหว่างหุ้นกู้กับอนุพันธ์โดยลักษณะเหมือนกับหุ้นกู้ระยะสั้นซึ่งอายุไม่เกิน 270 วัน แต่เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยจะอ้างอิงกับ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น ๆ เช่น หลักทรัพย์รายตัว, ตะกร้าหลักทรัพย์, ดัชนีหลักทรัพย์, อัตราแลกเปลี่ยน หรืออื่น ๆ

 

ทำไมต้องลงทุนใน Structured Notes KSS

มีสินทรัพย์อ้างอิงหลากหลายให้เลือกลงทุน ทั้งสินทรัพย์อ้างอิงในไทยและต่างประเทศ
และสามารถออกแบบการลงทุนได้ตามความต้องการ เช่น สินทรัพย์อ้างอิง, ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง และอายุการลงทุน เป็นต้น

 

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเหมาะกับใคร

 • นักลงทุนที่มองหาโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติ
 • นักลงทุนที่อยากได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในรูปแบบของดอกเบี้ย และสามารถรับความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงได้ 
 • นักลงทุนที่อยากได้หุ้นที่ชอบ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์ 
 • นักลงทุนที่ต้องการออกแบบลักษณะตราสารได้ ตามจุดมุ่งหมายของการลงทุน
 • นักลงทุนที่ต้องการคุ้มครองเงินลงทุน แต่อยากได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้น
   

ความเสี่ยงและข้อมูลอื่นๆ

 • ด้านการเปลี่ยนแปลงปัจจัยของตลาด (Market Risk) 
 • ด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์อาจมีความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์อาจไม่สามารถ ชำระหนี้ที่เกิดขึ้นได้ (Credit Risk) 
 • ด้านสภาพคล่อง ไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนได้ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยทันที (Liquidity Risk) 
 • ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ (Currency Risk) 
 • ความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น สถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ในสินค้าอ้างอิง, การเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายของสินค้าอ้างอิง, การควบรวม กิจการ, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างซึ่งอาจทำให้ราคาสินค้าอ้างอิงนั้น ๆ มีปัจจัยลบกับราคาอ้างอิงของสินค้านั้น ๆ

 

ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ KSS ให้บริการ

Fixed Coupon Note (FCN)


เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์, ตะกร้าหลักทรัพย์ หรือดัชนีหลักทรัพย์ มีทั้งไทยและต่างประเทศ จ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุกเดือนโดยการซื้อ FCN จะซื้อที่ราคาหน้าตั๋วเต็มจำนวน และเมื่อครบกำหนดผู้ลงทุนมีโอกาสได้เงินหรือหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการลงทุน

 

FCNs ที่เป็นที่นิยมมีอยู่ 2 ประเภท

 

FCN Auto Call No Knock-In

FCNs เหมาะสาหรับนักลงทุนประเภทใด?

 • ต้องการรับกระแสเงินสด
 • ต้องการรับผลดอกเบี้ยที่มากกว่าเงินฝากและตราสารหนี้ทั่วไป
 • รับความเสี่ยงได้ระดับนึงเพราะตราสารมีความซับซ้อน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับสินค้าอ้างอิงที่นักลงทุนเลือก
 • ต้องการลงทุนระยะสั้น 3-6เดือน
 • กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในตราสารต่างประเทศ

 

FCN Step Down Auto Call With Knock-In

ลักษณะพิเศษของตราสาร
 • มีโอกาสถูกไถ่ถอนก่อนกาหนดมากกว่าประเภทอื่นๆ
 • เหมาะกับหุ้นอ้างอิงที่ไม่มีแนวโน้มขึ้นหรือลงที่ชัดเจน (Sideway)
 • จะถูก Call หากเดือนที่ 1 เดือนที่ 5 หุ้นอ้างอิงปิดมากกว่าหรือเท่ากับ 95%, 90 %, 85 %, 80 %, 75%
 • หากไม่ถูก Call ก่อนกาหนด นักลงทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงหากราคาปิดต่ากว่า 100% ณ วันกาหนดค่าหลักทรัพย์ (Observation date)
 • นักลงทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงตัวที่ Perform แย่ที่สุดเท่านั้น (worst performing)

 

กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในวัน Observation Date มากกว่าหรือเท่ากับราคา Auto Callable กรณีนี้จะมีการไถ่ถอนก่อนกาหนด โดยนักลงทุนจะได้รับเงินต้น พร้อมกับดอกเบี้ยในงวดนั้น

ในกรณีที่ 1 ; สมมุติเป็นเดือนที่ 3 นักลงทุนจะได้รับ USD 100,000 + USD 1 000 ดอกเบี้ยเดือนที่ 3 ) ดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด USD 3000 เดือนที่ 1 = USD 1000 , เดือนที่ 2 = USD 1000 , เดือนที่ 3 = USD 1000 )

 

กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในวัน Final Fixing Date มากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ หรือ Strike Price กรณีนี้ นักลงทุนจะได้รับเงินต้น พร้อมกับดอกเบี้ยในงวดนั้น

ในกรณีที่ 2 ; ในเดือนที่ 6(เดือนสุดท้าย) นักลงทุนจะได้รับ USD 100,000 + 100,000 12 % p.a.) = USD 101,000

 

กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในวัน Final Fixing Date Dateเป็น USD 8080ซึ่งน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ หรือ Strike Price Priceที่USD 85 กรณีนี้ นักลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเป็นหุ้นในราคาใช้สิทธิ

ในกรณีที่ 3 ; ในเดือนที่ 6 (เดือนสุดท้าย) นักลงทุนได้รับหุ้น Apple จานวน 100,000 85 = 1,176.47 ได้รับหุ้น Apple 1,176 หุ้น) ส่วนเศษหุ้นจะได้รับเป็นเงินสดเท่ากับ (1,176.47 -1,176)*$80 = USD 37.60

 


Equity Linked Notes (ELN)


Equity Linked Notes (ELN) เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการอ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์ มีทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นทางเลือกการลงทุนแบบใหม่ ในช่วงที่ตลาดไม่มีทิศทางชัดเจน แกว่งตัวในกรอบแคบ(Sideway) และยังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการเก็บหุ้นได้ ผลตอบแทนของ ELN ขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ณ วันหมดอายุ 
 
 • ราคาปิดหุ้นอ้างอิง ≥ ราคาใช้สิทธิ นักลงทุนจะได้รับ เงินต้น + ดอกเบี้ย 
 • ราคาปิดหุ้นอ้างอิง < ราคาใช้สิทธิ นักลงทุนจะได้รับหลักทรัพย์อ้างอิง +เงินสดส่วนต่าง

 

นักลงทุนสามารถออกแบบลักษณะการลงทุนได้ตามความต้องการ เช่นหลักทรัพย์อ้างอิง, ระยะเวลา, ราคาใช้สิทธิ และอื่น ๆ เพื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุน
 

Bonus Enhanced Note (BEN)


Bonus Enhanced Note (BEN) เป็นการลงทุนที่นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเท่ากับ Rate ที่ตราสารกำหนดหรือมากกว่า Rate ที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่า นักลงทุนจะถือตราสารจนหมดอายุและหลักทรัพย์อ้างอิงต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ที่ตราสารกำหนดไว้ ผลตอบแทนของตราสารจะพิจารณาจากมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิง โดยหากมูลค่าสูงกว่าราคาใช้สิทธิแต่ต่ำกว่า Rate ผลตอบแทนที่ตราสารกำหนด นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนเท่ากับ Rate ที่ตรากำหนด แต่หากมูลค่าสูงกว่าราคาใช้สิทธิและสูงกว่า Rate ผลตอบแทนที่ตราสารกำหนดนักลงทุนจะได้ผลตอบแทนตามจริงเท่ากับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ปรับตัวขึ้น (มูลค่า ณ วันหมดอายุของ Note เทียบกับวันแรกที่ครอบครอง Note)

 

ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทน

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Securities : 0 2659 7777