เงื่อนไขและการให้บริการ


เงื่อนไขและการให้บริการ

เว็บไซต์นี้ (Website) จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหามาจากแหล่งที่เชื่อหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏข้างต้น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้บริษัท จึงไม่รับผิดชอบต่อการนำเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และหรือบทสรุปที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆบริษัท รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏในเ็ว็บไซต์นี้ได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์

บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า การกล่าว คัด หรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของบริษัทโดยชัดแจ้ง

การลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยงท่านควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซท์ (web site) ของบริษัท เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่บริษัทเห็นว่าพึงเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารหรือประกาศใดๆ หรือความเหมาะสมของข้อมูลในการซื้อขาย หรือราคาในการซื้อขาย แม้ว่าข้อความที่ปรากฏอาจเข้าใจเป็นอย่างนั้นได้ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น ที่เกิดจากการจัดหา ใช้ รวบรวม วิเคราะห์ ตีความข้อมูลข่าวสารหรือประกาศใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซท์ (web site) ของบริษัท

อีกทั้งลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า  ในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็คทรอนิกส์ใด ๆ อาจมีการขัดข้องต่าง ๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างส่งข้อมูล ส่งข้อมูลไม่ได้ การผิดผลาดหรือคลาดเคลื่อนของข้อมูล การหยุดการทำงานของ Hardware หรือ Software หรือการขัดข้องของระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือบริษัท หรือของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเหตุขัดข้องใด ๆ ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งได้ ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทได้