ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย

บริการซื้อขายกองทุนรวม

 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ Omnibus Account เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนครบวงจรช่วยให้ท่านสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ครบทุกบลจ.ในประเทศไทย ด้วยโปรแกรม Krungsri Securities iFUND บนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงยังเปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ Selling Agent อีกด้วย

1. บัญชี Omnibus บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกับบลจ. เป็นบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมทั่วไป (ยกเว้นกองทุนรวม RMF และ SSF )
2. บัญชี Selling Agent บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกับบลจ. เป็นบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวม RMF และ SSF


สิทธิประโยชน์


 • บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจร ที่เดียวที่สามารถซื้อขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมครบทุก บลจ.ในประเทศไทย
 • สามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทุก บลจ. ของคุณได้ในที่เดียว
 • บริการบทวิเคราะห์และแนะนำกองทุนเด่นรายสัปดาห์
 • สามารถค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New IPO) ได้ทุกวัน
 • ช่วยให้ท่านเลือกลงทุนในกองทุนที่ดีที่สุดในตลาด ด้วยบริการเปรียบเทียบผลการดำเนินการย้อนหลัง ระหว่าง บลจ.
 • บริการลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ Dollar Cost Average (DCA)
 • บริการซื้อขายกองทุนรวมโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม

โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายกองทุน

iFund

iFund

แอปพลิเคชันเทรดกองทุน ง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็ว
Krungsri Stock Expert

FUN(D)+

FUN(D)+ แอปเดียวจบเรื่องกองทุนรวม


วิธีการลงทุนในหน่วยลงทุน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

omnibus account

ความแตกต่าง บัญชี Omnibus
สำหรับกองทุนรวมทั่วไป
บัญชี Selling Agent
สำหรับกองทุนรวม RMF และ SSF
1. เอกสารเปิดบัญชี บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
 • เปิดบัญชี เพียงครั้งเดียวสามารถซื้อกองทุนรวมได้ทุกบลจ.(ยกเว้น กองทุนรวม RMF และ SSF )
บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน + ชุดเปิดบัญชีบลจ. (ซื้อ กองทุนรวม RMF และ SSF
ต้องเปิดบัญชีบลจ.เพิ่ม)
2. การทำรายการ สามารถส่งคำสั่งในระบบ Krungsri Securities iFUND ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต หรือโทรส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน โดยไม่ต้องส่งเอกสารการทำรายการ
 • การซื้อ กองทุนรวม RMF และ SSF ครั้งแรก ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีบลจ.ผ่าน Krungsri Securities iFUND โดยดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชีบลจ.ในระบบ Krungsri Securities iFUND และจัดส่งเอกสารมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน สามารถเปิดพร้อมซื้อหรือเปิดบัญชีบลจ.ใว้ก่อนได้
 • ส่วนการทำรายการซื้อครั้งถัดไป (เปิดบัญชีบลจ.แล้ว) เมื่อหนังสือมอบอำนาจได้รับการอนุมัติ (อยู่ในชุดเปิดบัญชีบลจ. ใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งในระบบ Krungsri Securities iFUND ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต หรือโทรส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน โดยไม่ต้องส่งเอกสารการทำรายการ
3. การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
 • ชำระโดยใบนำฝากชำระเงินค่าเช่า /
  ค่าบริการ (Bill Payment) (ระหว่างรอผล ATS เท่านั้น)
 • ตัด ATS
 • ตัดบัญชีเงินฝากบริษัท (Cash Balance)
 • ชำระโดยใบนำฝากชำระเงินค่าเช่า / ค่าบริการ (Bill Payment) (ระหว่างรอผล ATS เท่านั้น)
 • ตัด ATS
 • บัตรเครดิตในเครือบลจ.
 • ตัดบัญชีเงินฝากบริษัท (Cash Balance)
4. ค่าธรรมเนียมซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ตามหนังสือชี้ชวน
(กรุงศรีไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม)
ตามหนังสือชี้ชวน
(กรุงศรีไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม)
5. รายงานการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อขายจากบล.กรุงศรี ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อขายจากบลจ.ที่ท่านทำรายการ
6. สรุปพอร์ตการลงทุนประจำเดือน ได้รับ Monthly Statement ทาง E-mail จาก บล.กรุงศรี โดยรวมพอร์ตกองทุนรวมทั่วไปและ กองทุนรวม RMF และ SSF ใว้ในใบเดียว ได้รับเอกสารจากบลจ.ที่ท่านทำรายการ


*เงื่อนไขการซื้อขายเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน และระเบียบที่กำหนดของบริการโปรแกรมของบริษัทฯ


risk spectrum

ที่มา : https://www.smarttoinvest.com/Pages/Investment%20Knowledge/risk-spectrum.aspx“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

          “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ในการนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบระบบการให้บริการดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับของ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ลงทุนให้ตรงตามความเป็นจริง
 • แยกทรัพย์สินของผู้ลงทุนออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ต้องเลิกกิจการ ทรัพย์สินของผู้ลงทุนไม่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ลงทุนให้ปลอดภัย และแยกต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และจะไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ จะส่งรายงานการถือครองทรัพย์สินให้ลูกค้าทุกเดือนที่มีรายการเคลื่อนไหว กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวจะส่งรายงานให้ลูกค้าทุก 6 เดือน
 • จัดทำรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดส่งให้ผู้ลงทุนในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • มีระบบจัดการให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันได้แก่ การคำนวณและจัดสรรสิทธิประโยชน์ต่างๆ การจัดส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีระยะเวลาเพียงพอในการตัดสินใจ เป็นต้น
 • การดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้ลงทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”