ติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)


สอบถามปัญหาการใช้งาน

ติดต่อเรื่องอื่นๆ

โปรดกรอกรายละเอียดข้อความที่ต้องการติดต่อบริษัทฯและข้อมูลส่วนตัวของท่าน


เรื่อง:
รายละเอียด:
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
ชื่อ-นามสกุล:
เลขที่บัญชีซื้อขาย:
เบอร์โทรศัพท์:
อีเมล์:
กรอกตัวอักษร
ที่แสดงในภาพ:

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“KSS”) ที่ https://www.krungsrisecurities.com/th/convention/privacy.aspx
และข้าพเจ้ารับทราบว่า KSS จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ และเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ประกาศไว้ใน Privacy Notice ดังกล่าว