ขั้นตอนการเปิดบัญชีเพิ่ม สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีกับ บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าปัจจุบันของบริษัท สามารถเพิ่มทางเลือกในการลงทุนด้วยการเปิดบัญชีสำหรับซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย โดยดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

      การเปิดบัญชีเพิ่มทุกประเภท บริษัทฯขอความกรุณาให้ ลูกค้า update ข้อมูลในเอกสารต่อไปนี้
  • 1. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Suitability Test)
  • 2. แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
  • 3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการลงทุน (Product Knowledge)
  • 4. FATCA
(แบบประเมินและแบบทดสอบในข้อ 1-4 ลูกค้าสามารถทำผ่านเว็บไซต์ ที่เมนู "e-Form" หลัง login)

สำคัญ! กรณีลูกค้าและนักลงทุนดาวน์โหลดเอกสารชุดเปิดบัญชีเอง มีเงื่อนไขดังนี้

  • ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชี และลงลายมือชื่อในเอกสารชุดเปิดบัญชีและสัญญาทุกหน้า (มุมขวาด้านล่าง)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัท เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินฝาก/บัญชีแคชบาลานซ์

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

บัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บัญชีซื้อขาย Block Trade

บัญชีซื้อขายกองทุน

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บัญชีซื้อขายตราสารหนี้