คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี เริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นซื้อขาย การตั้งค่าต่างๆสำหรับใช้งาน การเข้าสู่ระบบ โปรแกรมซื้อขาย eFin Trade Plus Streaming Krungsri Securities SBL Realtime e-Finance Krungsri Securities iFUND Stock Expert Mobile Trading วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายขัดข้อง การฝาก/ถอนเงิน วิธีการฝากเงิน วิธีการถอนเงิน วิธีการโอนหุ้น การโอนเงินระหว่างบัญชี Online Direct Debit Bill payment ผ่าน KMA Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน แจ้งฝากหลักประกัน ขั้นตอนการแจ้งผลการสมัคร ATS เกี่ยวกับเงินปันผล Brokerages and Other Fees อัตราดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ การขายชอร์ต ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test วิธีการสมัคร ATS การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ

ขั้นตอนการแก้ไขคำสั่งซื้อขายผ่านโปรแกรม Streaming

โปรแกรม Streaming
 
1. หากท่านมีรายการซื้อ/ขาย รายการซื้อขายของท่านจะปรากฏในส่วนของ Order Status ด้านล่างหน้าจอ

2. คลิก link Change หรือ Detail ที่รายการที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง (สามารถแก้ไข ราคา, จำนวน, NVDR และ Publish Volume)
หน้าจอโปรแกรม Streaming พร้อม Order Status


แอพพลิเคชั่น Streaming บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
1. หากท่านมีรายการซื้อ/ขาย รายการซื้อขายของท่านจะปรากฏในส่วนขจงเมนู Portfolio เลือกแถบเมนู Order

2. คลิกรายการที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง จะปรากฏ ปุ่ม Change ด้านล่าง (สามารถแก้ไข ราคา และ จำนวน)

หน้าจอ Order บนแอพพลิเคชั่น Streaming หน้าจอ Change order บนแอพพลิเคชั่น Streamingหมายเหตุ :

     - สามารถแก้ไขรายการได้ระหว่างเวลา 8.00 น. - Call Market ในวันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ

     - สามารถเปลี่ยนแปลงรายการที่รอจับคู่ได้เท่านั้น รายการที่ยกเลิกไปแล้ว หรือ รายการที่จับคู่ไปหมดแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ (ยกเว้น การแก้ไข หุ้น NVDR)

     - หากมีการแก้ไขโดยลดแต่ปริมาณหุ้นลง และราคาไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่เสียคิวในการรอจับคู่ซื้อขาย

วิธีการคำนวณต้นทุนหุ้น

“การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นในตอนตั้งต้นระบบในตอนเช้าจะนำค่าต้นทุนที่ได้จากการคำนวณด้วยวิธี FIFO
แสดงในค่า Average Cost และในระหว่างวันจะหากมีการซื้อขายจะใช้วิธีการคำนวณต้นทุนและกำไรขาดทุน
โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost) และแสดงในค่า Average Price”

ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนหุ้น โดยใช้วิธี FIFO และ วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยไม่รวม commission และ vat มีดังนี้

วันที่ 1 ซื้อหุ้น ABCD จำนวน 200 หุ้น ที่ราคา 10 บาท= 2,000
  ซื้อหุ้น ABCD จำนวน 300 หุ้น ที่ราคา 20 บาท= 6,000
  ขายหุ้น ABCD จำนวน 100 หุ้น ที่ราคา 10 บาท

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก :วิธีถัวเฉลี่ยต้นทุนของการได้มาถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหน่วยที่ได้มาในแต่ละครั้ง

Order ต้นทุนในพอร์ต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ต้นทุนขาย มูลค่าคงเหลือ ต้นทุนใหม่ในพอร์ต กำไร/ขาดทุน
ซื้อ 200 @10 บาท (2,000)/200=10        
ซื้อ 300 @20 บาท (2,000+6,000)/500=16        
ขาย 100 @10 บาท   16*100=1,600 8,000-1,600 =6,400 6,400/400=16 (10-16) *100=-600


วิธี FIFO : หุ้นที่ซื้อเข้ามาก่อนจะถูกขายออกไปก่อน

Order ต้นทุนในพอร์ต วิธี FIFO (แสดงต้นทุนในพอร์ตต้นวันเท่านั้น)
ต้นทุนขาย มูลค่าคงเหลือ ต้นทุนใหม่ในพอร์ต กำไร/ขาดทุน
ซื้อ 200
@10 บาท
(2,000)/200=10        
ซื้อ 300
@20 บาท
(2,000+6,000)/500=16        
ขาย 100
@10 บาท
  10*100
=1,000
(100*10+(300*20)
=7,000
7,000/400=17.5

สรุป จะเห็นว่าการคำนวณวิธี FIFO ใน order ที่ 3 นั้น ราคาทุนหุ้นที่ขายไปจะใช้ราคาของ Order แรกที่ซื้อเข้ามาคือ
ที่ราคา 10 บาท ไม่ใช่ 16 บาทซึ่งเป็นต้นทุนก่อนขาย

วิธีคำนวณคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม

Case 1: ซื้อหุ้น ABCD 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าคอมมิชชั่น 0.15%
มูลค่าซื้อขาย 30*2,000 = 60,000 บาท
ค่าคอมมิชชั่น 60,000 X 0.15% = 90 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) 90 X 7 % = 6.30 บาท
ค่าคอมมิชชั่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ 90 + 6.30 = 96.30 บาท
ดังนั้นมูลค่าซื้อขายรวมคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม 60,000+96.30 = 60,096.30
 
Case 2: ซื้อหุ้น ABCD 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าคอมมิชชั่น 0.15%
มูลค่าซื้อขาย 30*1,000 = 30,000 บาท
ค่าคอมมิชชั่น 30,000 X 0.15% = 45 บาท
***เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นไม่ถึง 50 บาท บริษัทฯ จะคิดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำเท่ากับ 50 บาท***
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) 50 X 7 % = 3.50 บาท
ค่าคอมมิชชั่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ 50 + 3.50 = 53.50 บาท
ดังนั้นมูลค่าซื้อขายรวมคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม 30,000+53.50 = 30,053.50

*** หากในวันที่ท่านมีการซื้อขายและมีค่าคอมมิชชั่นไม่ถึง 50 บาท บริษัทฯจะเก็บค่าคอมมิชชั่นเท่ากับ 50 บาท หากมากกว่า 50 บาท บริษัทจะคิดค่าคอมมิชชั่นตามปกติ
 
Case 3: ซื้อหุ้น ABCD 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท ส่งคำสั่งซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุน
ค่าคอมมิชชั่น 0.25%
มูลค่าซื้อขาย = 30*1,000 = 30,000 บาท
ค่าคอมมิชชั่น 30,000 X 0.25% = 75 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) 75 X 7 % = 5.25 บาท
ค่าคอมมิชชั่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ 75 + 5.25 = 80.25 บาท
ดังนั้นมูลค่าซื้อขายรวมคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม 30,000+80.25 = 30,080.25
 

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee: 0.005%), ค่าธรรมเนียมการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee: 0.001%) และค่าธรรมเนียมการกํากับดูแล (Regulatory Fee: 0.0010%)

ทำไมบัญชี Cash Account ต้องวางเงินหลักประกัน 20%

ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้เพิ่มอัตราการวางหลักประกันเป็น 20% ของวงเงินที่จะซื้อหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของระบบชำระราคาและอุตสาหกรรมโดยรวม และสร้างความมั่นคงให้ระบบการซื้อขายมากขึ้น
เช่น วงเงิน 100,000 บาท จะต้องฝากเงินเป็นหลักประกัน 20,000 บาท

การส่งคำสั่งซื้อขายของวันรุ่งขึ้น ( Overnight Order) สามารถตั้งได้หรือไม่ ?

ลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตสามารถส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 16.45 น. เป็นต้นไป

เมื่อส่งคำสั่งซื้อขายเข้าระบบและสถานะของคำสั่งแสดงผลเป็น Rejected คำสั่งซื้อขายนั้นถูกส่งเข้าระบบหรือไม่ ?

คำสั่งของท่านไม่ถูกส่งเข้าระบบ และ Rejected Code นั้นๆท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ หน้าจอ Streaming Pro ในเมนู setting ที่หัวข้อ Reject Code