Technical Tips EP.6 | เส้นค่าเฉลี่ย (ตอนที่ 2)

13 ธันวาคม 66การดูสัญญาณซื้อ / ขาย จากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย (Crossover Method)
1. สัญญาณ Golden cross (สัญญาณซื้อทางด้านเทคนิค)
    สัญญาณซื้อที่เกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกว่าตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกว่าขึ้น อาทิเช่น เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (เส้นสั้น) ตัดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (เส้นยาว) ขึ้น จึงเกิดเป็นสัญญาณซื้อทางด้านเทคนิค

2. สัญญาณ Dead cross (สัญญาณขายทางด้านเทคนิค)
    สัญญาณขายที่เกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกว่าตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกว่าลง อาทิเช่น เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (เส้นสั้น) ตัดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (เส้นยาว) ลง จึงเกิดเป็นสัญญาณขายทางด้านเทคนิค


เปิดบัญชีหุ้น