ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย


บริการกองทุนส่วนบุคคล

บริการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management)

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ในการลงทุน ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัดของคุณเอง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด รูปแบบและนโยบายการลงทุนได้ถูก ออกแบบให้เหมาะสมกับคุณ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาด ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

ข้อมูลบริการ

จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล


1
กำหนดนโยบายการลงทุนได้ตามที่ผู้ลงทุนต้องการ โดยการหารือร่วมกับผู้จัดการกองทุน เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจ
2
ลดภาระในการดำเนินงาน ผู้ลงทุนสะดวกและประหยัดเวลาในการติดตามการลงทุน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ และการลงบัญชีทรัพย์สินด้วยตนเอง
3
บริหารเงินลงทุนโดยมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์การลงทุน และเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและทันต่อเหตุการณ์
4
พอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง ที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
5
ช่องทางการเข้าถึงประเภทหลักทรัพย์ลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆ
6
อำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้น จากที่บริษัทจัดการบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ย่อมเอื้อสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนได้มากกว่า
7
การบริหารจัดการลงทุนที่เป็นระบบ มีความเที่ยงตรง และสามารถจัดทำรายงานการลงทุนได้ทุกวัน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้ชิด
ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้


กองทุนส่วนบุคคล

ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาลงทุนใน เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน ตราสารทุน หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมประเภทต่างๆ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนตราสาร อนุพันธ์และสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ


ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ในกองทุนส่วนบุคคล

ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
1
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Management Fee)
2
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee)
3
ค่าธรรมเนียมอื่น เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าผู้ตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

 

สิทธิประโยชน์ของกองทุนส่วนบุคคล


  • ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ลูกค้าธนบดี ให้ข้อมูลการลงทุนและติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อการลงทุน
  • เข้าถึงข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อลูกค้า รายงานต่างๆ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และ รายเดือน เช่น รายงานมูลค่าการลงทุน รายงานการซื้อขาย รายงานรายเดือนสรุปการลงทุน ทั้งนี้เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้เกิดความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน
  • มีการประชุมรายปีกับผู้จัดการกองทุน เพื่อกำหนดแนวทางกลยุทธ์การลงทุนร่วมกัน รวมถึงข้อเสนอแนะแนะการปรับเปลี่ยน Portfolio

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานกองทุนส่วนบุคคล
โทร - 0 2659 7000 ต่อ 8404
อีเมล - privatefund@krungsrisecurities.com