บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
Request open account for New Client
คุณสมบัติในการเปิดบัญชี กับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอเมริกัน
1
ประสงค์เปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่


สามารถเปิดบัญชีได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
2
เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ตัดบัญชีเงินฝาก (ATS)
  • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท คลิกเพื่อดูข้อมูลอากรแสตมป์
หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเพิ่มเติมจากนี้ โปรดจัดเตรียมเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ
3
สร้าง Username ใช้งาน Website


Step 1 : เมื่อการเปิดบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้ง เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จากบริษัทฯ ผ่านทาง E-mail ของท่าน

Step 2 : หลังจากนั้นนำ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มาสร้าง Username สำหรับใช้งาน Website