รู้จักตราสารหนี้ และประโยชน์จากการลงทุน

14 ธันวาคม 66

  • ตราสารหนี้ เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสาร ซึ่งเรียกว่า ผู้กู้ หรือ ลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ และเงินต้น หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ตามกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้ลงทุน ซึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ เมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้
ประเภทของตราสารหนี้ (แบ่งตามประเภทของผู้ออกตราสาร)


1. ตราสารหนี้ภาครัฐ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น ตั๋วเงินคลัง (TB) พันธบัตรรัฐบาล (LB) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB) และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SOE) โดยนักลงทุนสามารถ ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐได้ 2 วิธี คือ 1.ลงทุนในตลาดแรก 2.ลงทุนในตลาดรอง

2. หุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bond) คือ ตราสารหนี้ (Bond) ที่ออกโดยภาค "เอกชน" เพื่อระดมทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในกิจการต่างๆตามแผนของบริษัทผู้ออก โดยนักลงทุนสามารถ ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ 2 วิธี คือ 1.ลงทุนในตลาดแรก 2.ลงทุนในตลาดรองประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้

  • ผู้ลงทุนได้รับรายได้สม่ำเสมอตลอดอายุของตราสารนี้ เนื่องจากตราสารหนี้มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนเป็นงวดๆ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้
  • สามารถลงทุนได้ทั้งในตลาดแรก และตลาดรอง ในกรณีผู้ลงทุนประสงค์ขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด สามารถทำได้ในตลาดรอง ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของตราสารหนี้นั้นๆ
  • ตราสารหนี้เป็นตราสารที่ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน


คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 


เปิดบัญชีหุ้น