บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

Announcement


SET/TFEX News

30 พฤษภาคม 67 : ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม

  
เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีประกาศเรื่อง ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม และ แนวทางกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าโปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีประกาศสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)


2. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)

แนวทางการกํากับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( TH / EN )


บริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากลูกค้าทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ อันมีผลสืบเนื่องมาจากการสั่งซื้อขายนั้น