บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร/แบบฟอร์มที่ลูกค้าใช้ในการดำเนินธุรกรรมกับ บล. กรุงศรี

สำคัญ! กรณีลูกค้าและนักลงทุนดาวน์โหลดเอกสารชุดเปิดบัญชีเอง มีเงื่อนไขดังนี้

  • ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชี และลงลายมือชื่อในเอกสารชุดเปิดบัญชีและสัญญาทุกหน้า (มุมขวาด้านล่าง)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัท เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

เอกสารเปิดบัญชี ดาวน์โหลด
แบบคำขอเปิดบัญชีเพิ่มเติม
เอกสารคำขอใช้บริการการลงทุนเพิ่มเติม
คำขอเป็นลูกค้า ประเภทบุคคลธรรมดา
คำขอเป็นลูกค้า ประเภทนิติบุคคล
บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
บันทึกข้อตกลงและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บันทึกข้อตลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต CREDIT BALANCE
สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด
บันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
บันทึกข้อตกลงการลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA)

เอกสารข้อมูลลูกค้า ดาวน์โหลด
ใบคำขอโอนหลักทรัพย์-ภาษาไทย
ใบคำขอโอนหลักทรัพย์-ภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มขอแก้ไขราคาต้นทุน
ข้อตกลงการวางหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
KYC & CDD สำหรับลูกค้า นิติบุคคล
KYC & CDD สำหรับลูกค้า บุคคลธรรมดา
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลลูกค้า
แบบฟอร์มใบคำขอเบิกหลักทรัพย์
หนังสือแจ้งนำเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (TH)
แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (EN)
FATCA/CRS สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
FATCA/CRS สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
Knowledge Assessment สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
Knowledge Assessment สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
Suitability Test สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
Suitability Test สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
W-8BEN
W-8BEN-E

แบบฟอร์มทางการเงิน ดาวน์โหลด
ใบนำฝาก / ถอนหลักประกัน
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสาร
แบบฟอร์ม Bill Payment

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูล ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูล
แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูล (English Version)
KSS Consent Withdrawal Form (All) (TH)
KSS Consent Withdrawal Form (All) (EN)
คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล Data Subject Request Form

แบบฟอร์มอื่นๆ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)