บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

Contact Us


Krungsri Securities PCL.
Krungsri Securities Public Company Limited 898 Ploenchit Tower, 3rd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Website
www.krungsrisecurities.com

Products and Services
Tel : 0 2638 5500 or 0 2659 7777
Email : customer.care@krungsrisecurities.com or itrade@krungsrisecurities.com

Investor Relations
Tel : 0 2638 5840
Fax : 0 2285 0970
Email : BKKInvestorRelations@krungsrisecurities.com

Career
Tel : 0 2081 2744-6