บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

Social Responsibility


Social Responsibility
ปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

เจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะเกื้อกูลสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบแทนแก่สังคมและชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ และพื้นที่ซึ่งเราเข้าไปดำเนินธุรกิจดตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยกำหนดแนวทางกิจกรรมให้สอดคล้องกัน มีการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมขององค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานภาครัฐ การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ มากมายหลายโครงการเพื่อตอบแทนสังคมทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งเน้นกิจกรรมทางสังคม ดังนี้
  • ด้านการศึกษาและเยาวชน
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  • กิจกรรมสาธารณประโยชน์
  • กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม