บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

ประวัติความเป็นมา


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) “บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี” ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มเปิดดำเนินการ โดยขณะนั้น บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี ใช้ชื่อว่า “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด”
สมาชิกลำดับที่ 29 ซึ่งในปัจจุบัน คือ “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)”ก่อนจะมีการประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและ ธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
เราเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีฯ มาโดยตลอด และเมื่อปี พ.ศ. 2549 GE Capital International Holdings Corporation (GECIH) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเข้าร่วมธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีฯ กล่าวได้ว่าเป็น การเปิดประตูธุรกิจสู่สากลเป็นครั้งแรก
ต่อมาปี พ.ศ.2556 – ธนาคารกรุงศรีฯ ได้เข้าเป็นบริษัทในเครือ ของ The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. : BTMU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้น คือ Mitsubishi UFJ Financial Group: MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลาย ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สุดในโลก เข้ามาร่วมลงทุน และบริหารงานในธนาคารกรุงศรีฯ อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรีได้เข้าร่วมเป็นธุรกิจหนึ่งภายใต้ MUFG ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาระบบปฏิบัติงานรูปแบบการดำเนิน งานที่ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสตามนโยบายหลักของบริษัทแม่ จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีกระบวนการสร้างบุคลากรคุณภาพ ทำให้องค์กรแข็งแกร่งเป็นสถาบันการเงินที่นานาชาติให้การยอมรับ พิสูจน์ได้ด้วยบริษัทสาขาที่มีทั่วโลกในปัจจุบัน
 
มกราคม 2518
 
ก่อตั้ง บริษัท กรุงศรีอยุธยาการลงทุน จำกัด
สิงหาคม 2521
 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 29
กุมภาพันธ์ 2537
 
แปรสภาพจาก บริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
ธันวาคม 2541
 
จัดตั้ง บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
กุมภาพันธ์ 2542
 
แยกธุรกิจเงินทุนออกจากธุรกิจหลักทรัพย์ และจดทะเบียนเป็นบริษัท หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
เมษายน 2547
 
แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2548
 
เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีก 300 ล้านบาทเป็น 600 ล้านบาท
พฤศจิกายน 2554
 
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด(มหาชน)
กันยายน 2555
 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยขอประกาศความตั้งใจที่จะจัดตั้ง แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน(Collective Action Coalition) โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ
ธันวาคม 2556
 
หลักทรัพย์กรุงศรี เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Mitsubishi UFJ Financial Group -MUFG
กรกฎาคม 2560
 
เพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วอีก 750 ล้านบาทเป็น 1,350 ล้านบาท