บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

The procedure for opening additional accounts.

Krungsri Securities's current clients can find it’s easy to have more investment alternatives by opening various additional accounts with us. To do so, follow these instructions.
      การเปิดบัญชีเพิ่มทุกประเภท บริษัทฯขอความกรุณาให้ ลูกค้า update ข้อมูลในเอกสารต่อไปนี้
  • 1. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Suitability Test)
  • 2. แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
  • 3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการลงทุน (Product Knowledge)
  • 4. FATCA
(แบบประเมินและแบบทดสอบในข้อ 1-4 ลูกค้าสามารถทำผ่านเว็บไซต์ ที่เมนู "e-Form" หลัง login)

สำคัญ! กรณีลูกค้าและนักลงทุนดาวน์โหลดเอกสารชุดเปิดบัญชีเอง มีเงื่อนไขดังนี้

  • ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชี และลงลายมือชื่อในเอกสารชุดเปิดบัญชีและสัญญาทุกหน้า (มุมขวาด้านล่าง)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัท เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

Cash Balance / Pre-paid / Cash Deposit Account

Cash T+3 / Cash Account

Credit Balance / Margin Account

SBL Account (Stock Borrowing and Lending)

Derivatives Trading Account (TFEX : Futures and Options).

Mutual Fund Account (Omnibus Account and Selling Agent).

Overseas Investment Account.

Fixed-Income Account (Bond).