แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
     
     
           เพื่อการติดต่อและให้บริการที่ดีต่อลูกค้าและเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ สธ. 3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ข้อ 31(2) โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

           ลูกค้าต้องดำเนินการทำแบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงหรือมีความซับซ้อน เช่น
    1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนแบบซับซ้อน เช่น กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
    2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities) ตราสารหนี้ประเภท Perpetual Bond หรือ non-investment grade bond หรือ Unrated Bond
    3) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
    4) ตราสารด้อยสิทธิ เป็นต้น