ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ

24 มิถุนายน 67 : แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน JCKH-W1 ครั้งสุดท้าย

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน JCKH-W1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค,
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ ”

- เช็คลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 – 10 กรกฎาคม 2567
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น)

ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น1. ใบจอง 
 (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายปฏิบัติการ