ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ

21 มิถุนายน 67 : แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BTC-W6 ครั้งสุดท้าย

  เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BTC-W6 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

สามารถใช้สิทธิผ่านระบบ Online (E-Exercise) บนเว็บไซด์ www.bualuang.co.th

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค,
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”

- เช็คลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 – 8 กรกฎาคม 2567 *** นำเช็ค Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น)

ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดย
โอนเงิน
ชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / Service Code : ROBLS01

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ถึง 11 กรกฎาคม 2567 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น)
1. ใบจอง 
 (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายปฏิบัติการ