ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น

21 มิถุนายน 67 : JAS : Marginable Securities as of 24 Jun 2024

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,

บริษัทฯ เห็นควรปรับ เพิ่มอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

IM%

JAS

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

IM100%

            บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า หลักทรัพย์ที่มีอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น 100% นั้น มีแนวโน้มสูงที่อาจถูกเพิกถอนและไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชี Credit Balance ได้

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customers,

The company agrees to downgrade the following securities in the marginable securities list.

Symbol

Company

IM%

JAS

JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

IM100%

 

                The company would like to inform that the marginable securities with initial margin rate at 100% tend to be withdrawn and are not allowed to be collaterals in credit balance account.

 

This will be effective on 24 June 2024 onwards.                                                                               

For your acknowledgement,

Risk Management Division