ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ

14 พฤษภาคม 67 : แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TRITN-W5 ครั้งสุดท้าย

     เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TRITN-W5 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค,
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย “ บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง เพื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ”
- เช็คลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 – 28 พฤษภาคม 2567 *** นำเช็ค Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น)


ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น
2.ชำระโดย
โอนเงิน
ชื่อบัญชี   “ บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง เพื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) /สาขา สัมมากร/ ประเภทบัญชีออมทรัพย์/เลขที่บัญชี 044-292200-4

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 พฤษภาคม 2567 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น)1. ใบจอง 
 (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายปฏิบัติการ