บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

Announcement


SET/TFEX News

30 กันยายน 62 : ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม

 
เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งเรื่อง ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับทางบริษัท บริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขาย โปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากลูกค้าทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในกรณีที่บริษัทเห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ อันมีผลสืบเนื่องมาจากการสั่งซื้อและการสั่งขายหลักทรัพย์นั้นได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ