ข่าวประชาสัมพันธ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บมจ.หลักทรัพย์รกรุงศรี เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2562
16 ธันวาคม 2562
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
16 สิงหาคม 2562
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
27 มีนาคม 2562
บมจ.หลักทรัพย์รกรุงศรี เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2561
07 ธันวาคม 2561
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 หลักทรัพย์ กรุงศรี เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายภาคประชาสังคม
07 กันยายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรม และรับฟังการเสวนา ดังกล่าวเมื่อเช้าวานนี้ (พุธที่ 6 กันยายน 2560) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แ
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
23 มกราคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย
29 มกราคม 2564