สมัครงาน
ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาเชียงราย และสาขาหาดใหญ่
ลักษณะงาน

วางแผน บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของสาขา ทั้งในแง่ของธุรกิจ และทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและทางการ

 • ด้านธุรกิจ : บริหารจัดการเพื่อให้ปริมาณการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของสาขา เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน เพิ่มขึ้นตามเป้าที่บริษัทกำหนด
 • ด้านการบริหารทีมงาน : ต้องดูแลการดำเนินงานของผู้แนะนำการลงทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการกำหนด รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถทีมงาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทีมมาก่อน
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (สำนักงานใหญ่ , สาขาเอ็มโพเรียม , สาขาเซ็นทรัลบางนา , สาขาพระราม 2 , สาขาถนนวิภาวดีรังสิต, สาขานครปฐม, สาขาชลบุรี, สาขาเชียงใหม่, สาขานครราชสีมา, สาขาขอนแก่น และสาขาหาดใหญ่)
ลักษณะงาน
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
ลักษณะงาน
ดำเนินการวิเคราะห์ และควบคุมความเสี่ยงลูกค้าทั้ง Equity และ Derivatives เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เกณฑ์ของสำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดอนุพันธ์
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร โน้มน้าว และนำเสนอได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี ทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล
ลักษณะงาน
ดำเนินการจัดทำ ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรในการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ พร้อมให้บริการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี 
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • มีทักษะในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ดี 
 • มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ
ลักษณะงาน
ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมของบริษัท ประสานงานและกำกับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท และทางการ พร้อมศึกษาและปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ สำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านกำกับดูแลในธุรกิจหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตัวแทนการขายหน่วยลงทุน
ลักษณะงาน
ดำเนินการสนับสนุน, วิเคราะห์ แนะนำกลยุทธ์การขายกองทุนรวม และจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการเงิน, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาการตลาด   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์กองทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างน้อย 5  ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ / ผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Morningstar direct, Bloomberg ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ  มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงาน
ดำเนินการสนับสนุน ดูแล ปรับปรุง ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการใช้ ระบบ Back Office และ Application ให้กับหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ บริหารจัดการฐานข้อมูล และพัฒนา Software ในธุรกิจหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ  มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล
ลักษณะงาน
ดำเนินการจัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้กับลูค้า ให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาขึ้นไป  สาขาการเงิน, สาขาบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาการตลาด และสาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการกองทุนตราสารทุนและตราสารหนี้  อย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต Fund Manager  หรือ CFA  Level 3
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ  มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ลักษณะงาน
ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนักวิเคราะห์ ผู้แนะนำการลงทุน และลูกค้า เช่น รายงานบทวิเคราะห์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของบริษัท
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ในธุรกิจหลักทรัพย์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Bloomberg ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และส่งมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0 2 659 7000 ต่อ 5901 – 5907
E-Mail ksshr@krungsrisecurities.com