สมัครงาน
ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาเชียงใหม่ และสาขาหาดใหญ่
ลักษณะงาน

วางแผน บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของสาขา ทั้งในแง่ของธุรกิจ และทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและทางการ

 • ด้านธุรกิจ : บริหารจัดการเพื่อให้ปริมาณการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของสาขา เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน เพิ่มขึ้นตามเป้าที่บริษัทกำหนด
 • ด้านการบริหารทีมงาน : ต้องดูแลการดำเนินงานของผู้แนะนำการลงทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการกำหนด รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถทีมงาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทีมมาก่อน
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (สำนักงานใหญ่ , สาขาเอ็มโพเรียม , สาขาเซ็นทรัลบางนา , สาขาพระราม 2 , สาขานครปฐม, สาขาชลบุรี, สาขาสุพรรณบุรี, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น และสาขาหาดใหญ่)
ลักษณะงาน
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าธนบดี

ลักษณะงาน :

เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายและลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุนประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และหากมีใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (IP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
Credit Risk Analyst, Risk Management Division
ลักษณะงาน :
 • อนุมัติวงเงิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและให้ความเห็น เพื่อรองรับการเปิดบัญชีซื้อขายฯ การเปลี่ยนแปลงวงเงิน การทบทวนวงเงิน
 • อนุมัติการจัดระดับ KYC สำหรับลูกค้า สอบทานการจัดทำ KYC ประสานงานและให้คำแนะนำผู้แนะนำการลงทุนและสายงานปฎิบัติการหลักทรัพย์ในการจัดทำ  Enhancing KYC และ Enhancing CDD ตามลำดับ พร้อมสอบยันความถูกต้อง และให้ความเห็นก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ และ/หรือคณะอนุกรรมการธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
 • ให้คำแนะนำและติดตามการเรียกหลักประกัน (margin call) สำหรับบัญชี Credit Balance และ TFEX จากการความผันผวนด้านราคาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และราคาของหลักทรัพย์ระหว่างวัน โดยประสานงานพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้แนะนำการลงทุนถึงการ Take Action
 • ให้คำปรึกษาทีม และ/หรือดำเนินการปรับวงเงิน ล็อคหรือปลดล็อคบัญชีลูกค้า กำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น กำหนดการกระจุกตัวรายหลักทรัพย์ที่บริษัทปล่อยกู้เพื่อซื้อขาย หลัทรัพย์ กำหนด update TFEX position limit ในระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัพโหลดฐานข้อมูลบุคคลล้มละลาย/พิทักษ์ทรัพย์ และตรวจสอบกรณีที่เข้าเงื่อนไข Volcker Rules/RPT
 • ให้คำปรึกษาทีม ตรวจสอบ และ/หรือดำเนินการติดตามรายการชำระราคาล่าช้า ประสานงานกับฝ่ายกฎหมายเพื่อจัดทำและออกเอกสารแจ้งเตือนลูกค้า รวมถึงตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรายการคำสั่งผิดพลาดโดยผู้แนะนำการลงทุน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับซื้อหนี้มาร์จิ้น (Refinancing Margin Loan)
 • จัดทำและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และระเบียบภายใน รวมถึงแนวทางปฎิบัติ คู่มือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ให้บริการภายนอกในการพัฒนา หรือแก้ไขระบบให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดีของบริษัท หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่ทางการกำหนด
 • จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และ Presentation เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางการ และหน่วยงานภายในตามที่ร้องขอ
 • จัดอบรมและเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 • เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ และคณะกรรมการบริหารการระดมทุน
คุณสมบัติ  :
 •   ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •   มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์อย่างน้อย 4 ปี
 •   มีทักษะในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และมีทัศนคติที่ดี
 •   สามารถเขียน และสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี
 •   สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ในระยะเวลาที่จำกัดได้เป็นอย่างดี
   
สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่
สายงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0 2 659 7000 ต่อ 5901 – 5905
สามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-Mail ksshr@krungsrisecurities.com