สมัครงาน
Investment Consultant - Private Clients (BKK / Upcountry)
ลักษณะงาน
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตและมีประสบการณ์การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • เชียงใหม่
 • เอ็มโพเรียม
 • เซ็นทรัลบางนา
 • สุพรรณบุรี
 • พิษณุโลก
 • สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
Investment Advisor - Mutual Fund Product
Responsibilities
 • Give investment advices and recommend asset allocation portfolios composing with investment products to IC and clients based on different investment objectives, risk profiles, and market conditions
 • Follow up global economic circumstances, and market outlook and analyse their effects to mutual fund investment and broadcast to clients and IC through paper, social media contents and lives.
 • Prepare reports to IC: Fund Highlight, Fund Features, etc.
 • Fundamental analysis of mutual funds: fund screening, comparison, and selection
 • Co-work with research analysts (team up as KSS Wealth Wizard team) and Krungsri’s IIO team to design in-house's Strategic asset allocation (SAA) and Tactical asset allocation (TAA) models for each client group
 • Recommend an investment strategy and asset allocation portfolio using investment products esp. mutual funds
 • Design a recommended mutual fund portfolio model
 • Accompany with IC to visit customers to give recommendations on portfolio investment
Qualification
 • Bachelor' s Degree of Economics, Finance, Investment, or Engineer
 • 3 years experience in  Asset allocation concept. Investment products knowledge, especially mutual funds.
 • Knowledges and interests on Macroeconomics, onshore and offshore investment.
 • Have an IP license, Good Communication, Presentation, English language skills.
 • Programs Computer : MS Excel, Bloomberg, Morningstar Direct.
Fund Manager (ผู้จัดการกองทุน)

Key Responsibilities:

 • Portfolio management: Manage a portfolio of equity and non-equity funds in accordance with the investment objectives, risk tolerance, and regulatory requirements of clients.

 • Investment analysis: Conduct fundamental, momentum and valuation analysis of potential investment opportunities to identify undervalued companies with strong growth prospects. Develop investment theses and recommendations based on your analysis.

 • Client communication: Communicate investment strategies, performance updates, and market insights to clients in a clear and timely manner. Build and maintain strong relationships with clients to ensure their investment objectives are met.

 • New product initiation: Help team to initiate new fund products or solution to clients.

 • Regulatory compliance: Ensure that all investment decisions and actions are compliant with internal process, relevant laws and regulations governing the Thai equity market and investment industry.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in finance, economics, accounting, or a related field. An advanced degree or professional certification such as Chartered Financial Analyst (CFA) is preferred.

 • At least 3 years of experience in equity fund management, investment analysis, or a related field. Experience managing Thai equity funds is strongly preferred.

 • Fund Manager License is required. Derivative Fund Manager is preferable.

 • Strong analytical and research skills, including the ability to perform fundamental, momentum and valuation analysis of companies and markets. 

 • Self-Initiative and strong passion for investments

 • Excellent communication and presentation skills, with the ability to communicate complex financial concepts to clients and colleagues in a clear and concise manner.

 • Strong decision-making skills, with the ability to make informed investment decisions in a fast-paced and dynamic market environment.

 • Proficient in Microsoft Excel / Word / PowerPoint.

 • Professional demeanor and strong adherence to ethical standards and regulatory requirements in the fund management industry.

 • Team spirit / Collaborative / Results-focused.

IT Application Development

Responsibilities:

 • Analyzes system requirements, including identifying program interactions and appropriate interfaces between impacted components and sub systems.
 • Develop and modify applications – primarily in .NET MVC with Entity Framework, React and jQuery
 • Perform database programming in SQL Server
 • Develop are correctly understood of OWASP
 • Complete development tasks according to project plan
 • Work with business analyst/business users to ensure technical specifications are correctly understood and executed from business requirements documentation
 • Run unit testing including performance testing on new and existing code
 • Work with business analyst/business users to understand software bugs and develop/execute remediation plan
 • Communicate risks and issues to project manager/management in timely manner
 • Assist in ongoing general maintenance, technical support and incremental application enhancements
 • Work with IT infrastructure and IT support team in resolving problem with production systems

 

Qualifications  :

 • Bachelor’s degree (B.S.) in Computer Science, MIS or related degree
 • At least  5 years programming experience in .NET MVC, Entity Framework, React, jQuery, and SQL Server
 • Familiarity with Visual Studio 2015, .NET Framework 4.0+, Team Foundation Server, and IIS 8.0
 • Proven experience in the development and implementation of applications
 • Ability to effectively execute assigned programming tasks and meet tasks deadlines
 • Ability to communicate effectively with team members, management, and business users
 • Strong problem-solving skills
 • Attention to detail and the ability to work in fast pace environment
 • Working knowledge of securities is a plus
Digital and Online Client (E-Business)

ลักษณะงาน  :  เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต  ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 3. มีความรับผิดชอบสูง  กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และการให้บริการ
Offshore and Alternative Product

Responsibilities :

 • Coordinate with Sales staff, operational staff, IT,  and vendors to ensure smooth daily operational tasks                                                                                                                           
 • Conducting regular product/platform training to salesperson and client
 • Understanding relevant regulations imposing on global securities trading business                                                                                                                                                                                                                                                                                        Delivering daily global stock market news/ stock recommendations/ product selection and top picks

Qualifications :

 • Bachelor of Business Administration, Business Development or Management, Information Technology or related fields
 • 3-5 years of direct experience in related field and at least 3 years experience in Global securities trading business
 • Familiar with online global trading platforms and global reputable listed securities
 • Understanding on regulations imposed on designated trading countries
 • Obtaining Complex License 1
 • Having a start-up mindset/service-minded
 • Be energetic and responsive problem solver
 • Be able to execute global listed securities if required
 • Fluent in English
Investment Banking Advisory

Responsibilities :

 • Provide a full range of financial advisory services to commercial and institution customers for divestiture and merger & acquisition
 • Provide and advisory for fund raising including REIT and Infrastructure Fund
 • Provide other financial advisory services, e. g. valuation, transaction under SEC’s/SET’s regulations
 • Maximize clients’ benefits by providing financial advisory services in terms of equity capital markets and general advisor
 • Assist in the new business/client and maintain existing client relationship to generate IB business
 • Leading analysts in transaction execution/ valuation (for manager and above)

Qualifications :

 • Bachelor degree or Master degree in Finance, Economics, Accounting is preferred or related field
 • knowledge of SEC and SET regulations to be complied with and is willing to learn or update related laws, accounting, and taxation.
 • 2-4 years’ experience in Investment Banking field
 • Well-versed in economic environment or capital markets
สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่
สายงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0 2 659 7000 ต่อ 5901 – 5906
สามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-Mail HR-Recruitment@krungsrisecurities.com