สมัครงาน
ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาเชียงราย และสาขาหาดใหญ่
ลักษณะงาน

วางแผน บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของสาขา ทั้งในแง่ของธุรกิจ และทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและทางการ

 • ด้านธุรกิจ : บริหารจัดการเพื่อให้ปริมาณการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของสาขา เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน เพิ่มขึ้นตามเป้าที่บริษัทกำหนด
 • ด้านการบริหารทีมงาน : ต้องดูแลการดำเนินงานของผู้แนะนำการลงทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการกำหนด รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถทีมงาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทีมมาก่อน
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (สำนักงานใหญ่ , สาขาเอ็มโพเรียม , สาขาเซ็นทรัลบางนา , สาขาพระราม 2 , สาขาถนนวิภาวดีรังสิต, สาขานครปฐม, สาขาชลบุรี, สาขาสุพรรณบุรี, สาขาเชียงใหม่, สาขานครราชสีมา, สาขาขอนแก่น และสาขาหาดใหญ่)
ลักษณะงาน
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า
ลักษณะงาน : สร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ และประสานงานกับสาขาต่าง ๆ ของธนาคารกรุงศรี เพื่อเชื่อมโยงฐานลูกค้า และ การให้บริการ รวมถึงออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร โน้มน้าว และนำเสนอได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี ทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ลักษณะงาน
 • ดำเนินการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และ การประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบภายใน นโยบาย และ หลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

  - จัดตารางการประชุมสำหรับผู้บริหาร รวมถึง จัดเตรียม และรวบรวมเอกสารวาระการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้บริหารภายในระยะเวลาที่กำหนด

  - สรุปวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

  - ติดตามงานในประเด็นต่างๆ ที่ค้างอยู่ในวาระที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

  - จัดทำรายงานการประชุมในทุกการประชุมที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ และโดยจะต้องมีการบันทึกข้อความสำคัญทั้งหมด ที่ได้มีการกล่าวถึงในที่ประชุม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • ร่าง ตรวจสอบ และ สรุป นโยบายที่ออกใหม่ และฉบับแก้ไขเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • แก้ไขเอกสารบริษัทให้ถูกต้อง และยื่นเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำรายงานประจำปีของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ดำเนินการและให้การสนับสนุนในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเลขานุการบริษัท
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ), สาขากฎหมาย สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีความรู้ในธุรกิจหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถ พูด เขียน และสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการนำเสนองาน และมีใจรักในการให้บริการ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าธนบดี
ลักษณะงาน : เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายและลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุนประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และหากมีใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (IP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และส่งมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0 2 659 7000 ต่อ 5901 – 5907
E-Mail ksshr@krungsrisecurities.com