สมัครงาน
Investment Consultant - Private Clients (BKK)
ลักษณะงาน
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตและมีประสบการณ์การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
 • ประจำที่สำนักงานใหญ่ เพลินจิตทาวเวอร์
Investment Consultant - Wealth Client Management

ลักษณะงาน :

เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายและลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุนประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และหากมีใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (IP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
IT Application Development

 Responsibilities:

 • Analyzes system requirements, including identifying program interactions and appropriate interfaces between impacted components and sub systems.
 • Develop and modify applications – primarily in .NET MVC with Entity Framework, React and jQuery
 • Perform database programming in SQL Server
 • Develop are correctly understood of OWASP
 • Complete development tasks according to project plan
 • Work with business analyst/business users to ensure technical specifications are correctly understood and executed from business requirements documentation
 • Run unit testing including performance testing on new and existing code
 • Work with business analyst/business users to understand software bugs and develop/execute remediation plan
 • Communicate risks and issues to project manager/management in timely manner
 • Assist in ongoing general maintenance, technical support and incremental application enhancements
 • Work with IT infrastructure and IT support team in resolving problem with production systems

Qualifications  :

 • Bachelor’s degree (B.S.) in Computer Science, MIS or related degree
 • At least  5 years programming experience in .NET MVC, Entity Framework, React, jQuery, and SQL Server
 • Familiarity with Visual Studio 2015, .NET Framework 4.0+, Team Foundation Server, and IIS 8.0
 • Proven experience in the development and implementation of applications
 • Ability to effectively execute assigned programming tasks and meet tasks deadlines
 • Ability to communicate effectively with team members, management, and business users
 • Strong problem-solving skills
 • Attention to detail and the ability to work in fast pace environment
 • Working knowledge of securities is a plus

 

Investment Banking Advisory

Responsibilities :

 • Provide a full range of financial advisory services to commercial and institution customers for divestiture and merger & acquisition
 • Provide and advisory for fund raising including REIT and Infrastructure Fund
 • Provide other financial advisory services, e. g. valuation, transaction under SEC’s/SET’s regulations
 • Maximize clients’ benefits by providing financial advisory services in terms of equity capital markets and general advisor
 • Assist in the new business/client and maintain existing client relationship to generate IB business
 • Leading analysts in transaction execution/ valuation (for manager and above)

Qualifications :

 • Bachelor degree or Master degree in Finance, Economics, Accounting is preferred or related field
 • knowledge of SEC and SET regulations to be complied with and is willing to learn or update related laws, accounting, and taxation.
 • 2-4 years’ experience in Investment Banking field
 • Well-versed in economic environment or capital markets
สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่
สายงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0 2 659 7000 ต่อ 5901 – 5906
สามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-Mail HR-Recruitment@krungsrisecurities.com