สมัครงาน
ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาเชียงราย และสาขาหาดใหญ่
ลักษณะงาน

วางแผน บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของสาขา ทั้งในแง่ของธุรกิจ และทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและทางการ

 • ด้านธุรกิจ : บริหารจัดการเพื่อให้ปริมาณการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของสาขา เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน เพิ่มขึ้นตามเป้าที่บริษัทกำหนด
 • ด้านการบริหารทีมงาน : ต้องดูแลการดำเนินงานของผู้แนะนำการลงทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการกำหนด รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถทีมงาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทีมมาก่อน
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (สำนักงานใหญ่ , สาขาเอ็มโพเรียม , สาขาเซ็นทรัลบางนา , สาขาพระราม 2 , สาขาถนนวิภาวดีรังสิต, สาขานครปฐม, สาขาชลบุรี, สาขาสุพรรณบุรี, สาขาเชียงใหม่, สาขานครราชสีมา, สาขาขอนแก่น และสาขาหาดใหญ่)
ลักษณะงาน
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง
ลักษณะงาน
 • พิจารณา ทบทวน และอนุมัติวงเงินเพื่อบัญชีซื้อขายฯสำหรับลูกค้า
 • จัดทำ ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และแนวทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างวันและมีผลกระทบต่อบัญชี ลูกค้า และภาพรวมของบริษัท พร้อมให้คำแนะนำ
 • จัดทำและติดตามความเสี่ยงด้านปฎิบัติการสำหรับบริษัท โดยใช้เครื่องมือ Risk and Control Self-Assessment (RCSA) และการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ Key Risk Indicators (KRI) รวมถึงการจัดให้มี และทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แนวทางที่บริษัท และทางการกำหนด
 • ให้ความช่วยเหลืองานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และสภาพคล่อง เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย แนวทางที่บริษัท และทางการกำหนด
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินสาขา เศรษฐศาสตร์ สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร การนำเสนอที่ดี
 • มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ในระยะเวลาที่จำกัดได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ
ลักษณะงาน
ดำเนินการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานในบริษัท ให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติของบริษัท และทางการ เช่น สำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านกำกับดูแลในธุรกิจหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ สายงานลูกค้าธนบดี
ลักษณะงาน
ดูแลรับผิดชอบงานด้าน การประสานงาน การจัดเก็บข้อมูล จัดทำรายงานของหน่วยงาน และสนับสนุนข้อมูลและงานเอกสารให้กับทีมการขาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านกำกับดูแลในธุรกิจหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ในระยะเวลาที่จำกัดได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และส่งมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0 2 659 7000 ต่อ 5901 – 5907
E-Mail ksshr@krungsrisecurities.com