แจ้งการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

บริษัทฯ ขอความกรุณามายังท่านเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน  โดยผ่านขั้นตอน  Krungsri i-CONFIRM ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 (ขยายเวลาจากเดิม 30 มิถุนายน 2566)
 
คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน  หรือ สแกน QR code ด้านล่าง เพื่อดำเนินการดังนี้
  1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านบนระบบฯ เพื่อลงทะเบียน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านระบบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ระบบจะสร้าง QR Code  ชุดที่ 2 ให้แก่ท่าน  โดยท่านสามารถถ่ายรูปหน้าจอ QR Code ชุดที่ 2  นี้ที่มีเลขอ้างอิง (Ref: xxxxxx) พร้อมบัตรประชาชน

ไปดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยตัวท่านเอง ณ จุดบริการดังนี้  ธนาคารกรุงศรี*  บล.กรุงศรี  หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ได้ทุกสาขา 
โดย QR Code ชุดที่ 2 นี้ จะมีอายุการใช้งานเพียง 7 วัน  (กรณีที่ QR Code หมดอายุ  ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนใหม่ เพื่อขอรับ QR Code ชุดที่ 2 นี้ได้)

 
ทั้งนี้ท่านสามารถยืนยันตัวตนได้ 2 วิธีดังนี้
ผ่านธนาคารกรุงศรี* หรือ บล.กรุงศรี ทุกสาขา - คู่มือวิธีการยืนยันตัวตนคลิกที่นี่
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา - คู่มือวิธีการยืนยันตัวตนคลิกที่นี่
 

อย่างไรก็ดี  เพื่อให้ท่านลูกค้าสามารถทำการซื้อขาย หรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ  จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดดำเนินการยืนยันตัวตนได้ตามช่องทางที่บริษัทได้เตรียมการไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านข้างต้น  ในการนี้สืบเนื่องจากข้อกฎหมายของสำนักงาน ปปง. ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้ลูกค้าดำเนินการยืนยันตัวตน เมื่อท่านมีบัญชีในการซื้อขาย และทำธุรกรรมต่างๆ โดยหากท่านมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ  อาจส่งผลกระทบต่อการทำรายการซื้อ และ/หรือ ฝากหลักประกันในบัญชีของท่านขึ้นได้  อนึ่ง บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านลูกค้าและขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจในการใช้บริการและทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทด้วยดีเสมอมา

 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าดิจิทัลและออนไลน์ โทร.02-659-7777

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 
หมายเหตุ
*ในกรณีที่ลูกค้าทำการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางธนาคารกรุงศรี  ลูกค้าต้องแจ้งแก่พนักงานธนาคารให้ทราบว่าต้องการมาทำการยืนยันตัวตนในบัญชีของลูกค้าที่ บล.กรุงศรี
<< >>