หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
เปิดบัญชี
KSS Online - 0 2659 7777

บัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์

     ตราสารอนุพันธ์ เป็นสัญญาหรือเครื่องมือทางการเงินที่มูลค่าของสัญญาขึ้นอยู่กับมูลค่าของ สินค้าอ้างอิง(Underlying asset) ตราสารอนุพันธ์แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ออปชัน ( Options) สวอป ( Swap) ฟอร์เวิร์ด ( Forward) และฟิวเจอร์ส ( Futures)

     นักลงทุน สามารถเข้ามาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้ที่ตลาดอนุพันธ์ ( ThailandFutures Exchange – TFEX) ซึ่งได้เปิดให้บริการซื้อขายฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) เป็นลำดับแรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 โดยปัจจุบันมีตราสารอนุพันธ์ที่ทำการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ทั้งสิ้น 9 ประเภทด้วยกันได้แก่

 1. ฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)
 2. ออปชั่นของดัชนี SET50 (SET50 Index Options)
 3. ฟิวเจอร์สของหุ้นรายตัว (Single Stock Futures)
 4. ฟิวเจอร์สของราคาทอง (Gold Index Futures)
 5. ฟิวเจอร์สของราคาโลหะเงิน (Silver Futures)
 6. ฟิวเจอร์สของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Futures)
 7. ฟิวเจอร์สของราคาน้ำมัน (Oil Futures)
 8. ฟิวเจอร์สของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Futures)
 9. ฟิวเจอร์สของดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Sector Index Futures)
SET50 index futures
 

   

ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ขั้นตอนที่ 1

 1. แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซค์ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารชุดใบสมัครให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยคลิกที่นี่เพื่อแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีหลังจากท่านลงทะเบียนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อจัดส่งเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีไปให้ท่าน หรือ
 2. ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีด้วยตัวท่านเอง กรอกเอกสาร และลงนามท้ายเอกสารทุกหน้า  ดาวน์โหลด

    **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัท เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2

  เมื่อท่านได้รับเอกสารแล้ว กรุณากรอกเอกสารและลงลายมือชื่อ ในเอกสารดังนี้

 1. แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. หนังสือชี้แจงนักลงทุน
 3. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
 2. ใบอนุญาตเข้าทำงานในประเทศไทย (กรณีต่างชาติ)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานทางการเงินปรับปรุงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน
  1. สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ สำเนาการเดินบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน และ/หรือ
  2. สำเนาตั๋วสัญญาใช้เงิน NCD และ/หรือ บัญชีหลักทรัพย์คงเหลือ 
 6. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝาก

ประเภทนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมระบุเงื่อนไข (ถ้ามี)
 5. หนังสือมอบอำนาจ ผู้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัท
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล สำเนาใบ ภ.พ.20, ภ.ธ.20
 8. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝาก
 9. งบการเงินย้อนหลัง2 ปี
 10. กรณีธุรกิจเฉพาะ แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 11. กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญ แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาบริหารกองทุน และหนังสือมอบอำนาจของกองทุน

หมายเหตุ

 1. ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท
 2. กรณีมอบอำนาจ เพิ่มค่าอากรแสตมป์ ฉบับละ 30 บาท
 3. กรณีมีผู้รับผลประโยชน์ และ/หรือผู้ควบคุมบัญชี โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลดังกล่าว
 4. เอกสารที่เป็นสำเนาหรือถ่ายเอกสาร กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

 

นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารมาที่      

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร  0 2646 1114

 

 

 

 

 

สำหรับลูกค้าออนไลน์ (Online Trading) หลังจากเปิดบัญชีแล้ว ก่อนการใช้งานระบบ ลูกค้าต้องดำเนินการลงทะเบียน มีวิธีการดังนี้

 1. คลิ๊กที่เมนู REGISTER หรือ ลงทะเบียน หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
 2. หน้าลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)
 3. กดปุ่ม Submit
 4. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้งานได้ในระบบทดลองใช้ (Free Trial) จนกว่าบริษัทฯ จะดำเนินการ Activate บัญชีให้
 5. หลัง จากบริษัทฯ ดำเนินการ Activate บัญชีแล้ว ลูกค้าเข้าระบบอีกครั้ง ในครั้งแรกระบบจะให้ลูกค้าตั้งรหัส PIN ขึ้นมา (PIN รหัสเลข 6 หลัก สำหรับใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย)

หมายเหตุ

 • หลังจากลูกค้าลงทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการ Activate บัญชีให้ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทำการ
 • เพื่อความรวดเร็วใน Activate บัญชี หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่าน
 • เรียนรู้การใช้งานระบบออนไลน์ของบริษัท คลิ๊กที่นี่
<< กลับ