นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เลือกทำธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ผ่าน KSS
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ ประกอบธุรกิจสัญญาเช่าซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้วยหลักในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ผนวกกับประสบการณ์การทำงานที่ยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจด้วยผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ทางการลงทุนของลูกค้าตามแนวคิด... สร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้ทุกมูลค่าเงินทุนของท่าน คือหน้าที่ของเรา
ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า
ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000 โทรสาร 0 2658 5658