การใช้งาน Streaming

1. คู่มือซื้อขายผ่าน Streaming for Mac & PC 

2. คู่มือซื้อขายออนไลน์ด้วย Streaming (มือถือ) 

3. คู่มือซื้อขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน Streaming Fund+

 

การส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่าน Streaming

1. Log in เข้า application Streaming

2. เลือกเมนู Buy/Sell

3. เลือกเมนู Buy เพื่อซื้อหุ้น  หรือ Sell เพื่อขายหุ้น

4. ใส่รายละเอียด

5. กด Buy หรือ Sell เพื่อทำการซื้อหรือขาย

6. ระบบขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้ตรวจสอบรายการ  หากข้อมูลถูกต้องให้กด Confirm เพื่อยืนยันการซื้อขาย

7. คำสั่งถูกส่งเข้าระบบ  (Place order Submitted.) กด OK

เงื่อนไขคำสั่งประเภทต่างๆ

* Limit เป็นการส่งคำสั่งแบบระบุราคาที่แน่นอน ตามช่วงราคาที่กำหนด และ ไม่เกิน Ceiling/Floor

ทั้งนี้สามารถเลือกเงื่อนไขคำสั่งแบบอื่นๆ ได้ดังนี้

ATO / ATC เป็นคำสั่งที่สามารถส่งไปได้ในช่วง Pre-Open/Pre-Close เท่านั้น

MP (Market Price) เป็นคำสั่งเพื่อจับคู่ทุกระดับราคา จนครบจำนวนที่ต้องการ

MP-MKT (Market Order) เป็นคำสั่งจับคู่ราคาที่ดีที่สุดเพียงราคาเดียว และจำนวนหุ้นที่เหลือจะถูกยกเลิก

MP-MTL (Market to Limit Order) เป็นคำสั่งจับคู่ราคาที่ดีที่สุดเพียงราคาเดียว  และจำนวนหุ้นที่เหลือถูกวางไว้ที่ราคา Bid/Offer