ประวัติความเป็นมา
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) “บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี” ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มเปิดดำเนินการ โดยขณะนั้น บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี ใช้ชื่อว่า “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด”
สมาชิกลำดับที่ 29 ซึ่งในปัจจุบัน คือ “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)”ก่อนจะมีการประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและ ธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
เราเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีฯ มาโดยตลอด และเมื่อปี พ.ศ. 2549 GE Capital International Holdings Corporation (GECIH) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเข้าร่วมธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีฯ กล่าวได้ว่าเป็น การเปิดประตูธุรกิจสู่สากลเป็นครั้งแรก
ต่อมาปี พ.ศ.2556 – ธนาคารกรุงศรีฯ ได้เข้าเป็นบริษัทในเครือ ของ The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. : BTMU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้น คือ Mitsubishi UFJ Financial Group: MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลาย ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สุดในโลก เข้ามาร่วมลงทุน และบริหารงานในธนาคารกรุงศรีฯ อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรีได้เข้าร่วมเป็นธุรกิจหนึ่งภายใต้ MUFG ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาระบบปฏิบัติงานรูปแบบการดำเนิน งานที่ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสตามนโยบายหลักของบริษัทแม่ จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีกระบวนการสร้างบุคลากรคุณภาพ ทำให้องค์กรแข็งแกร่งเป็นสถาบันการเงินที่นานาชาติให้การยอมรับ พิสูจน์ได้ด้วยบริษัทสาขาที่มีทั่วโลกในปัจจุบัน
 
ผู้ถือหุ้น