กองทุนส่วนบุคคล
Private Fund

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ในการลงทุน ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัดของคุณเอง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด รูปแบบและนโยบายการลงทุนได้ถูก ออกแบบให้เหมาะสมกับคุณ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาด ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานกองทุนส่วนบุคคล
โทร   - 026597000 ต่อ 8404
อีเมล - privatefund@krungsrisecurities.com

จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล
1
กำหนดนโยบายการลงทุนได้ตามที่ผู้ลงทุนต้องการ โดยการหารือร่วมกับผู้จัดการกองทุน เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจ
2
ลดภาระในการดำเนินงาน ผู้ลงทุนสะดวกและประหยัดเวลาในการติดตามการลงทุน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ และการลงบัญชีทรัพย์สินด้วยตนเอง
3
บริหารเงินลงทุนโดยมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์การลงทุน และเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและทันต่อเหตุการณ์
4
พอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง ที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
5
ช่องทางการเข้าถึงประเภทหลักทรัพย์ลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆ
6
อำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้น จากที่บริษัทจัดการบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ย่อมเอื้อสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนได้มากกว่า
7
การบริหารจัดการลงทุนที่เป็นระบบ มีความเที่ยงตรง และสามารถจัดทำรายงานการลงทุนได้ทุกวัน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้ชิด