ทำไมต้องเปิดบัญชีกับ KSS

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจหนึ่งภายใต้ MUFG ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสตามนโยบายหลักของบริษัทแม่จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีกระบวนการสร้างบุคลากรคุณภาพทำให้องค์กรแข็งแกร่ง เป็นสถาบันการเงินที่นานาชาติให้การยอมรับ พิสูจน์ได้ด้วยบริษัทสาขาที่มีทั่วโลกในปัจจุบัน ผนวกกับประสบการณ์การทำงานที่ยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจด้วยผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ทางการลงทุนของลูกค้าตามแนวคิด... สร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้ทุกมูลค่าเงินทุนของท่าน คือ หน้าที่ของเรา

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้

  • การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  • การเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์
  • การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
  • การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

พร้อมกันนี้ยังมีบริการ ซื้อขายหลักทรัพย์และให้คำแนะนำการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนที่หลากหลาย ทำให้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุน