เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์

ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเพื่อลงทุนได้ทางออนไลน์ โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์จากทั่วทุกมุมโลกตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยโปรแกรม Streaming เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ Tablet ทั้งระบบ IOS และ Android ทำให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสในการลงทุนในทุกที่...ทุกเวลา

สำหรับลูกค้าออฟไลน์ (Offline Trading)
ขั้นตอนการเปิดบัญชีประเภท เงินสด (Cash Account) และบัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)
ขั้นตอนที่ 1
1
แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซค์ของบริษัทเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารชุดใบสมัครให้ท่านทางไปรษณีย์ โดย คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี
2
หลังจากท่านลงทะเบียนแล้วจะมี เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อจัดส่ง เอกสารสำหรับการเปิดบัญชี ไปให้ท่าน
3
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร เปิดบัญชีด้วยตัวท่านเอง กรอกเอกสารและลงนามท้าย เอกสารทุกหน้า ดาวน์โหลด
ขั้นตอนที่ 2
เมื่อท่านได้รับเอกสารแล้ว กรุณากรอกเอกสารและลงลายมือชื่อ
1
แบบคำขอเปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์
2
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ลงทะเบียนเพื่อซื้อขายออนไลน์ (ลูกค้าที่มีบัญชี ออฟไลน์ แล้ว)
หลังจากเปิดบัญชีแล้ว ก่อนการใช้งานระบบลูกค้าต้องดำเนินการลงทะเบียน มีวิธีการดังนี้
1
คลิกที่เมนู REGISTER หรือ ลงทะเบียน หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
2
หน้าลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มี เครื่องหมายดอกจัน (*)
3
กดปุ่ม Submit
SUBMIT
4
หลังจากลงทะเบียนแล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้งานได้ในระบบทดลองใช้ (Free Trial) จนกว่าบริษัทฯ จะดำเนินการ Activate บัญชีให้
5
หลังจากบริษัทฯ ดำเนินการ Activate บัญชีแล้ว ลูกค้าเข้าระบบอีกครั้ง ในครั้งแรกระบบ จะให้ลูกค้าตั้งรหัส PIN ขึ้นมา (PIN รหัสเลข 6 หลัก สำหรับใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย)
หมายเหตุ
  • หลังจากลูกค้าลงทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการ Activate บัญชีให้ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทำการ
  • เพื่อความรวดเร็วใน Activate บัญชี หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่าน
  • เรียนรู้การใช้งานระบบออนไลน์ของบริษัท คลิกที่นี่
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
ประเภทบุคคลธรรมดา
1
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
2
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4
หลักฐานทางการเงินปรับปรุงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน
  • สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือสำเนาการเดินบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาพันธบัตร/สลากออมทรัพย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน NCD และ/หรือ บัญชีหลักทรัพย์คงเหลือ
5
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝาก
6
ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร
ประเภทนิติบุคคล
1
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
2
หนังสือบริคณห์สนธิและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัท
4
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมระบุเงื่อนไข (ถ้ามี)
5
หนังสือมอบอำนาจผู้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนบริษัท
6
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
7
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล และสำเนาใบ ภ.พ.20 และ ภ.ธ.20
8
งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
9
กรณีธุรกิจเฉพาะ แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
10
กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญา บริหารกองทุนและหนังสือมอบอำนาจของกองทุน
11
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝาก
12
ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร
หมายเหตุ
1
ค่าอากรแสตมป์ ประเภทบัญชีเงินสด หรือ บัญชีวางเงินล่วงหน้า จำนวน 30 บาท
2
กรณีมอบอำนาจ เพิ่มค่าอากรแสตมป์ ฉบับละ 30 บาท
3
เอกสารที่เป็นสำเนาหรือถ่ายเอกสาร กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า
ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000 โทรสาร 0 2658 5658