ประกาศบริษัทฯ
ประกาศสำคัญ การรวมธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของกรุงศรี

ขยายเวลาเทรดสินค้า Currency Futures และ Precious Metal Futures (15 ม.ค. 67)
ประกาศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชำระราคา สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด (Cash Account)
ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ตามที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการ “Principles for Financial Market Infrastructures” (“PFMI”) ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ TCH ซึ่งครอบคลุมในสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้  

 1. การบริหารการจัดสรรหุ้นให้กับบริษัทหลักทรัพย์ผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ในกรณีบริษัทผู้ส่งมอบหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับการส่งมอบให้แก่ TCH โดยใช้หลักการ Pending Settlement ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
 2. การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วย Cash Settlement ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน  2560 เป็นต้นไป
 3. การปรับลดรอบระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการ เป็น 2 วันทำการ (T+3 เป็น T+2) โดยให้มีผลตั้งแต่รายการซื้อขายของวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งครบกำหนดชำระราคาวันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แจ้งเงื่อนไขและวิธีการโอนหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ กส.1/2559

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยแจ้งเงื่อนไขและวิธีการโอนหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ กส.1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ (Regulatory Fee)

     ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คลิกเพื่อดูเอกสาร และชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้มีมติว่าให้บริษัทสมาชิกดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากลูกค้า เพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Trading Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ (Clearing Fee) ที่เรียกเก็บโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ

     ดังนั้น KSS จึงขอเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากลูกค้า ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดของ Regulatory Fee สรุปได้ดังนี้

สัญญาที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ: 0.10 บาท/สัญญา ยกเว้น
- สัญญา Single Stock Futures ที่ราคาไม่เกิน 100 บาท: 0.01 บาท/สัญญา
- สัญญาที่มีสินค้าหรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตร: ไม่เรียกเก็บ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แนวปฏิบัติว่าด้วยการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองลูกค้าหรือคู่ค้า
ประกาศ เรื่องการปรับลดวงเงิน Purchasing Power
เนื่องจากทางบริษัทฯได้กำหนดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นต่ำต่อวันไว้ที่ 53.50 บาท เพื่อเป็นการป้องกันการ ส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินเงินหลักประกันจริงที่มีในบัญชี Cash Balance ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินฝากต่ำกว่า 33,340 บาท บริษัทฯจึงขอปรับลดวงเงิน Purchasing Power (Buy Limit) จำนวน 54 บาท สำรองไว้เป็นค่าธรรมเนียมการซื้อ หลักทรัพย์ขั้นต่ำดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินฝากต่ำกว่า 54 บาท จะมีผลทำให้วงเงิน Purchasing Power (Buy Limit) มีผลลัพท์เป็น -54 บาท ทั้งนี้จะไม่มีกระทบกับเงินหลักประกันคงเหลือสุทธิของท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ Helpdesk โทร 02-659-7777
ตลาด TFEX มีการประกาศเปลี่ยนแปลงระดับหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

เรียน ท่านลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์กับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี (KSS)

KSS  ขอแจ้งให้ ท่านทราบว่า ตลาด TFEX มีการประกาศเปลี่ยนแปลงระดับหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป          

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบระดับหลักประกันผ่านทาง เว็บไซค์ของบริษัทฯ คลิกที่นี่

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แนวทางการปฏิบัติงาน Block Trading Transaction ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เรียนลูกค้าทุกท่าน

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ขอนำส่งแนวทางปฏิบัติงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการปรับปรุง ดังนี้

 • จำนวนการซื้อขายขั้นต่ำของ Block Trading Transaction สำหรับ Single Stock Futures และ Gold Futures
 • การอนุญาตให้ซื้อขาย Block Trading Transaction ใน Sector Futures, Silver Futures และ Brent Crude Oil Futures เพิ่มเติม
 • การรายงานข้อมูลของ Block Trading Transaction


สรุปรายละเอียดส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบซื้อขาย ดังนี้ โดยมีรายละเอียดตาม File แนบ
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ

 1. จดหมายขอนำส่งแนวทางปฏิบัติงานของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
 2. สรุปสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
 3. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่
  (Block Trading Transaction)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ค่านิยมองค์กร “ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง”

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ค่านิยมองค์กร “ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง” โดยเข้าร่วมกระบวนการมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางกรุงศรีกรุ๊ป

คลิกเพื่อดูเอกสาร