ประเภทบัญชีและอัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทบัญชีที่ให้บริการ
บัญชีเงินสด (Cash Account)
  • ลูกค้าเพียงวางหลักประกันอย่างน้อย 20% ของมูลค่าที่ต้องการจะลงทุน ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ไปฝากไว้กับโบรกเกอร์
  • โบรกเกอร์จะกำหนดวงเงินซื้อขายให้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงิน และฐานะทางการเงิน โดยจะซื้อขายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
  • ชำระเงินค่าซื้อหุ้นโดยตัดบัญชีธนาคาร 2 วันทำการ หลังจากวันซื้อหลักทรัพย์ (ระบบ ATS – Automatic Transfer System)
 
บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance )
  • ช่วยป้องกันการซื้อหุ้นมากเกินความสามารถในการชำระเงิน โดยลูกค้านำเงินสดมาค้ำประกันไว้กับโบรกเกอร์ 100% ก่อนการลงทุน
  • เงินค้ำประกันที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์จะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ด้วย
 
บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)
  • เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น ด้วยการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ
  • นักลงทุนต้องวางเงิน หรือหลักทรัพย์ตามกำหนดเป็นหลักประกันการกู้เงิน และใช้ในการคำนวณอำนาจซื้อ
  • สะดวกในเรื่องการชำระราคา โดยบริษัทฯ จะตัดค่าซื้อในส่วนเงินสดของลูกค้าก่อน ถ้าอำนาจซื้อไม่พอ บริษัทฯ จึงจะให้กู้ยืมในส่วนที่ขาด
 
อัตราค่าธรรมเนียม
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บครอบคลุมหลักทรัพย์ทุกประเภทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ MAI อันได้แก่ หุ้น ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยหรือหน่วยลงทุนอื่น ยกเว้นหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ ลงทุนในตราสารหนี้ในอัตราดังต่อไปนี้
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) Traditional
(%)
Internet (%)
Cash Account Cash Balance /
Credit Balance
X ≤ 5 ล้าน 0.257 0.207 0.157
5 ล้าน < X ≤ 10 ล้าน 0.207 0.187 0.137
10 ล้าน < X ≤ 20 ล้าน 0.187 0.157 0.117
X > 20 ล้าน 0.157 0.127 0.117

*ค่าธรรมเนียมนี้รวม ค่าธรรมเนียมตลาด 0.005%, ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 0.001 %, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล 0.001% แต่ยังไม่รวม VAT 7%

*สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อบัญชีต่อวัน

ในการคิดค่าธรรมเนียม ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได บริษัทฯจะคิดตามประเภทบัญชีของลูกค้าแต่ละราย โดยยึดถือเลขที่บัญชีลูกค้า (Account Number) ที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทฯในปัจจุบัน โดยได้แบ่งบัญชีออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1
บัญชีลูกค้าประเภทเงินสด
2
บัญชีลูกค้าประเภทแคชบาลานซ์
3
บัญชีลูกค้าประเภทเครดิตบาลานซ์
4
บัญชีลูกค้าประเภทเครดิตบาลานซ์โดย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC)
ทั้งนี้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น บริษัทฯ จะระบุประเภทของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบแยกรายการอย่างชัดเจน ดังนี้
1
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee): บริษัทฯจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยใช้โครงสร้างการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายแบบขั้นบันไดตามมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
2
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Free) ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) ในอัตราร้อยละ 0.006 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
3
ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee): บริษัทฯจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตราร้อยละ .001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
บริษัทฯขอเรียนว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ตามอัตราใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะเป็นอัตราเท่าเดิมหรือลดลงกว่าเดิม ตามแต่มูลค่าการซื้อขายต่อวันของท่าน
ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า
ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000 โทรสาร 0 2658 5658