การซื้อขายหลักทรัพย์
การสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัทฯ พร้อมบริการลูกค้าด้วยผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพที่มีความรู้ และประสบการณ์ อีกทั้งมีสาขารองรับทั่วประเทศ เราจึงพร้อมที่จะให้บริการแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีและสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า
การส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Internet
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบสนองการลงทุนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทฯได้จัดให้มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งด้วยตนเอง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลบทวิเคราะห์ให้กับลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังนี้
Internet Trading Computer Mac Smart Phone
iOS Android Tablet
Trading Application
SETTRADE Streaming
Stock Expert    
 
Trading Tools
efin Stock PickUp        
Efin Mobile    
Aspen for Browser        
Aspen Mobile