บริการซื้อขายหลักทรัพย์
ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า
ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000 โทรสาร 0 2658 5658