สิทธิประโยชน์ของกองทุนส่วนบุคคล
Private Fund Management Benefits
  • ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ลูกค้าธนบดี ให้ข้อมูลการลงทุนและติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อการลงทุน
  • เข้าถึงข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อลูกค้า รายงานต่างๆ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และ รายเดือน เช่น รายงานมูลค่าการลงทุน รายงานการซื้อขาย รายงานรายเดือนสรุปการลงทุน ทั้งนี้เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้เกิดความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน
  • มีการประชุมรายปีกับผู้จัดการกองทุน เพื่อกำหนดแนวทางกลยุทธ์การลงทุนร่วมกัน รวมถึงข้อเสนอแนะแนะการปรับเปลี่ยน Portfolio