ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
1
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Management Fee)
2
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee)
3
ค่าธรรมเนียมอื่น เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าผู้ตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น