KSS FUN(D)+ แอปเดียวจบเรื่องกองทุนรวม
ทำไมต้องเป็น KSS FUN(D)+
 • ซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มากถึง 20 บลจ. ด้วยตัวคุณเอง
 • ชำระเงินสะดวกผ่านบริการ ATS แบบ Realtime
 • DCA ซื้อกองทุนสม่ำเสมอ เพียงตั้งคำสั่งอัตโนมัติ
 • Wealth Wizard แนะนำกองทุนเด่น! ทุกสัปดาห์
ลูกค้าปัจจุบันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน
หรือ ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โทร 02-659-7777
 
หมายเหตุ
ลูกค้าสามาถอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการได้ ที่นี่
 
สำหรับลูกค้าใหม่

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชน                                  1 ฉบับ 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                     1 ฉบับ ( กรณีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ตรงกับบัตรประชาชน )
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร             2 ฉบับ
 1. ลงนามรับรอง “ เพื่อเปิดบัญชีกองทุน ”
 2. ลงนามรับรอง “ เพื่อสมัครหักบัญชี ATS”
 
 
 
หมายเหตุ :
1. กรุณาลงนามเอกสารให้ครบถ้วนทั้ง 11 แห่ง
 
2. กรณีสมรส / มีบุตรอายุต่ำกว่า 20 ปี รบกวนกรอกเลขที่บัตรประชาชน
วันหมดอายุของบัตร และวัน/เดือน/ปีเกิด (เฉพาะบุตร)
 
3. กรุณาระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหรือ E-Mail อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
4. ณ ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  ATS ได้เพียง 1 ธนาคาร เท่านั้น
 
5. ลูกค้าใช้บัญชี ธนาคารทหารไทย หากประสงค์ซื้อกองทุน บลจ.ทิสโก้, บลจ.แมนูไลฟ์, บลจ.อเบอร์ดีน และ บลจ.อินโนเทค ให้ดำเนินการโอนเงินค่าซื้อกองทุนไปยัง บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ ของบริษัทฯ
 
(กรุณานำส่งเอกสารที่ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330)
 
สำหรับลูกค้าเดิม ที่มีบัญชี FUND Connext

 

สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ผ่าน ATM และ Internet banking คลิกที่นี่
 
หมายเหตุ หลังจากดำเนินการสมัคร  ATS กรุณาส่งหลักฐานการสมัคร  พร้อมสำเนาหน้า book มายังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน (กรณีเลขที่บัญชีไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารเปิดบัญชี รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล)
 

 

การยื่นแบบฟอร์ม

 • พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือยินยอมการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS คลิกที่นี่
 • สำเนาบัตรประชาชน “เพื่อสมัครหักบัญชี ATS”
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร  พร้อมลงนามรับรอง “เพื่อสมัครหักบัญชี ATS”

            (กรุณานำส่งเอกสารการทำรายการที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน)

* สำหรับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย

 

 

เงื่อนไข

1.  ณ ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ได้เพียง 1 ธนาคาร เท่านั้น

 

2.  ลูกค้าใช้บัญชี ธนาคารทหารไทย หากประสงค์ซื้อกองทุน บลจ.ทิสโก้, บลจ.แมนูไลฟ์, บลจ.อเบอร์ดีน และ บลจ.อินโนเทค ให้ดำเนินการโอนเงินค่าซื้อกองทุน ไปยัง บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ ของ บริษัทฯ