ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF

 

Tax Consent (สำคัญมาก)

 

เนื่องด้วยทาง สรรพากร ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบในการยื่นเอกสาร RMF / SSF สำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุน RMF หรือ SSF ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

จากเดิม ลูกค้าต้องนำเอกสารไปยื่นประกอบ เป็นการนำส่งข้อมูลโดย แต่ละ บลจ. ทำให้ ลูกค้าต้องให้ Tax Consent  เพื่อให้ แต่ละบลจ. สามารถนำส่งข้อมูลได้

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 414  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Link: https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg414.pdf

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 415  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

Link: https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg415.pdf

 

ช่องทางและวิธีการแจ้งความประสงค์ ของ แต่ละ บลจ ดังนี้
 
วิธีที่ 1 แจ้งความประสงค์ผ่าน บล.กรุงศรี
  • เซ็นเอกสาร แบบแจ้งความประสงค์ฯ (ตามแนบ) ติ๊กเลือก บลจ. ที่ลูกค้ามี unitholder และมีการซื้อ RMF/SSF
  • เอกสารแนบประกอบ สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารสามารถส่งเป็นสำเนาก่อนได้และนำส่งตัวจริง ภายใน 7 วัน
  • บลจ.วรรณ กำหนดให้แจ้งความประสงค์หรือแก้ไขเปลี่ยนความประสงค์ต่อบริษัทผ่านช่องทางนี้ ภายในวันที่ 25 ธันวาคมของรอบปีภาษี (หากตรงกับวันหยุดให้ส่งวันทำการก่อนหน้า)

รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
*** หมายเหตุ : บลจ ที่ไม่สามารถใช้ได้  มีดังนี้ บลจ.กรุงศรี, บลจ.กรุงไทย, บลจ.ดาโอ, บลจ.ทิสโก้ , บลจ.เอ็กซ์สปริง ***

 

วิธีที่ 2 แจ้งความประสงค์ผ่าน บลจ.ต่างๆ โดยตรง

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด : KrungsriAsset
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
(Eng Version)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด :  KAsset

FAQ

  • เลขที่ผู้ถือหน่วย ใส่ 00 เพิ่มด้านหน้าเพื่อให้ครบ 14 หลัก
  • สามารถแจ้งความประสงค์ครั้งเดียวหรือถ้าลูกค้าแจ้งมาหลายครั้งทางKAจะยึดตามความประสงค์ล่าสุดภายใต้ ID นั้นๆ นำส่ง สรรพากรในช่วงต้นปี

รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด : ASSET PLUS
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด : SCBAM
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTAM
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด : EASTSPRING
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด : UOBAM
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
หมายเหตุ
- ทั้งนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน SSF และ RMF สามารถแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียว และจะใช้ได้ทุกปีตลอดไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งใหม่ทุกปี และไม่ต้องแจ้งทุกครั้งที่มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uobam.co.th   หรือติดต่องานบริการนักลงทุน 02-786-2222


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด : PRINCIPAL
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน ) : MFC
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด : KKPAM
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด : BBLAM
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด : LHFUND
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
หมายเหตุ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือในฐานข้อมูลของ LHFund หากไม่มีข้อมูล หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะต้องแจ้งเพิ่มหรือแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยใช้แบบฟอร์ม “คำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย” และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งเอกสารตัวจริงมายังบริษัทจัดการ จึงจะสามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางนี้

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณจำกัด : ONEAM
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
หมายเหตุ
- หากไม่ได้รับ OTP เนื่องจากเบอร์มือถือไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อผ่านฝ่าย Customer Service Tel. 02-659-8888 กด 1 หรือ ฝ่าย Selling Agents เพื่อแก้ไขข้อมูลเบอร์มือถือตามขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนทำรายการใหม่อีกครั้ง
- เมื่อผู้ถือหน่วยแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งเตือนการทำรายการดังกล่าว
- กำหนดให้แจ้งความประสงค์หรือแก้ไขเปลี่ยนความประสงค์ต่อบริษัทผ่านช่องทางนี้ ภายในวันทำการสุดท้ายของรอบปีภาษี

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด : ABRDN
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ 
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ (ENG Version)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด : KWIAM
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ 
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ (ENG Version)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด : TISCOASSET
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด : TALISAM
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
โดยลูกค้าจะได้รับรหัส OTP ผ่าน Email ที่เคยให้ไว้กับทาง บลจ. ทาลิส


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด : XspringAM
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด : DAOLINV
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
หมายเหตุ
- กรณีเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ตรงกับตอนที่เปิดบัญชี  จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อน
- ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อกองทุนภาษี ในปี 2565 ต้องทำการแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด : PAMC
รายละเอียดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
หมายเหตุ
- ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (หมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ในการเปิดบัญชีซื้อกองทุนครั้งแรก) เท่านั้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ท่านต้องทำการขอแก้ไขก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565*
- หากผู้ลงทุนทำรายการล่าช้ากว่าวันที่บริษัทกำหนด จะนับเป็นการยื่นภาษีย้อนหลัง และหากมีค่าปรับย้อนหลังผู้ลงทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการยื่นภาษีออนไลน์เท่านั้น