กองทุน RMF แนะนำ

  • KFAFIXRMF ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น-กลาง เหมาะกับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ปานกลาง
  • KFGGRMF ลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
  • B-USALPHARMF ลงทุนในหุ้นสหรัฐที่มีศักยภาพเติบโตแข็งแกร่งในระยะยาว ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan US Growth Fund
  • KT-Ashares RMF ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคในประเทศผ่านกองทุนหลัก Allianz China A-Shares Fund
  • KKP EQRMF ลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานและผลประกอบการที่ดี ซึ่งมีบริหารการลงทุนแบบเชิงรุกโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญสูง
  • B-VIETNAMRMF ลงทุนในหุ้นเวียดนามที่มีศักยภาพเติบโตสูง และมีมูลค่าที่เหมาะสม ผ่านการลงทุนทั้งทางตรง และหน่วยลงทุน ETF
  • KPROPIRMF ลงทุนในกองทุนอสังหาฯและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีคุณภาพดี มีรายรับสม่ำเสมอ โดยลงทุนใน ไทยและสิงคโปร์ เป็นหลัก