กองทุน SSF เด่นโดนใจ

  • KFAFIXSSF ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น-กลาง เหมาะกับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ปานกลาง
  • KFGGSSF ลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
  • B-USALPHASSF ลงทุนในหุ้นสหรัฐที่มีศักยภาพเติบโตแข็งแกร่งในระยะยาว ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan US Growth Fund
  • MCHINASSF ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคในประเทศผ่านกองทุนหลัก Allianz China A-Shares Fund
  • TSF-SSF ลงทุนในหุ้นไทยทั้งขนาดใหญ่และกลาง ที่มีพื้นฐานดี และมีศักยภาพเติบโตในระยะยาว ซึ่งกองทุนนี้มีการบริหารแบบเชิงรุกและเน้นการลงแบบ High Conviction
  • SCBVIET(SSF) ลงทุนในหุ้นเวียดนามที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจสูงสุดในเอเชีย โดยกองทุนมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลายผ่าน Active Fund  , ETF  และหุ้นเวียดนามรายตัว
  • PRINCIPAL iPROPEN-SSF ลงทุนในกองทุนอสังหาฯและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีคุณภาพดี มีรายรับสม่ำเสมอ โดยลงทุนทั้ง ไทย สิงคโปร์ และเอเชียแปซิฟิก เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย