Q&A

 

 

 

ใครซื้อหุ้นกู้ Crowdfunding ได้บ้าง

นักลงทุนทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 

 

 

อยากเปิดบัญชีทำอย่างไร

 1. สำหรับนักลงทุนสามารถเปิดบัญชีหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้จากเว็บไซต์ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ดูแล 02-659-7000 หรือ 7777 
 2. สำหรับผู้ออกตราสาร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัล (02-659-7000) เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

เปิดบัญชีต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

กรณีลูกค้าบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวช้าราชการ / สำเนาใบสำคัญต่างด้าว / สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านรับรอง (กรณีลูกค้าใช้สำเนาบัตรประชาชนตลอดชีพ หรือ ที่อยู่ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน)
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อม หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)
 4. หลักฐานแสดงทรัพย์สินทางการเงินปรับปรุงสุดไม่เกิน 1 เดือน สามารถใช้ได้ทั้ง Bank Statement, หลักทรัพย์, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ตราสารหนี้, หน่วยลงทุน, ส่วนของผู้ถือหุ้นกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ หนังสือรับรอบเงินเดือน

กรณีลูกค้านิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เปิดบัญชี
 5. หนังสือมอบอำนาจผู้ทำการแทนบริษัท
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล สำเนาใบ ภ.พ.20 หรือ ภ.ธ.20 
 8. งบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 9. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อม หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)
 10. หลักฐานแสดงทรัพย์สินทางการเงินปรับปรุงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน ได้แก่ Bank Statement, หลักทรัพย์, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

 

 

ใครสามารถเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้บ้าง

 1. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 2. มีการประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสถานะของกิจการปัจจุบันเป็นปกติไม่เคยมีประวัติการค้างชำระหนี้ที่มากกว่า 30 วัน และไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ภายใน 3 ปี
 3. มีการประกอบธุรกิจหรือโครงการธุรกิจที่ชัดเจน และประสงค์จะใช้เงินทีได้รับจากการระดมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจหรือโครงการดังกล่าว หรือเพื่อชำระหรี้เงินกู้ยืมที่บริษัทได้ก่อไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือโครงกราวดังกล่าว (Refinance)
 4. ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

จะดูรายละเอียดและทำการซื้อหุ้นกู้ได้จากที่ไหน

นักลงุทนจะต้องสมัครเปิดบัญชี หุ้นกู้ Crowdfunding ให้สำเร็จก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของหุ้นกู้และทำการซื้อหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิงผ่านทาง krungsrisecurities

 

 

 

การซื้อหุ้นกู้ Crowdfunding มีขั้นต่ำไหม

ขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท แต่จะสามารถซื้อได้มากสุดไม่เกน 100,000 บาท / 1หุ้นกู้  และไม่เกิน 1 ล้านบาท ในระยะเวลา 12 เดือนใดๆ ต่อทุกบริษัท สำหรับนักลงทุนรายบุคคล*

*ยกเว้นนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลและนักลงทุนเฉพาะ**จะสามารถลงทุนได้ไม่จำกัด

นิยามนักลงทุนเฉพาะ คือ บุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาฯ) หรือ เป็นผู้มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป 

 

 

 

หุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง มีความเสี่ยง แค่ไหน

ความเสี่ยงของหุ้นกู้ คราว์ดฟันดิง จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทผู้เสนอขายหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ทาง KSS และ ธนาคาร จะมีขั้นตอนในการคัดกรองข้อมูล ตรวจสอบ และประเมินมูลค่าและตามแนวทางปฏิบัติงานที่เสนอผ่าน ก.ล.ต. ผุ้เสนอขายหุ้นกู้ต้องมีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่รักษาเงิน และแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งติดตามให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ์ตามที่ได้แจ้งไว้

 

 

 

สิทธิในการยกเลิกการจองซื้อ

กรณีผู้ลงทุนมีความประสงค์ยกเลิกการจองซื้อหลังจากชำระเงินแล้ว

 1. ผู้ลงทุนจะสามารถยกเลิกได้จนถึงวันก่อน Cooling -off period (กล่าวคือ ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มเปิด ระดมทุนจนถึง 48 ชั่วโมงก่อนการปิดระดมทุนวันสุดท้าย)
 2. กรณีนี้บริษัทจะจัดให้มีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายในวันทำการถัดไปหรือจนกว่าจะทำการคืนเงินสำเร็จ

 

กรณีบริษัทที่เสนอขาย หรือการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ

 1. บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นให้ผู้ลงทุนรับทราบผ่าน Crowdfunding Platform
 2. หากอยู่ระหว่างช่วงเวลา Cooling – off period ผู้ลงทุนสามารถ ทำการยกเลิกการจองซื้อได้ ภายในระยเวลา 5 วัน หลังจากวันที่ บริษัทได้แจ้งให้ผู้จองซื้อรับทราบ
 3. กรณีนี้บริษัทจะจัดให้มีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วัน