เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน

 

*คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้และเข้าใจในด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน (ทั้งนี้การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนักลงทุนควรมองเป็นการลงทุนระยะยาวและไม่มีสภาพคล่อง รวมทั้งหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม หรือได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาล ดันนั้นนักลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้หมดหากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงล้มละลาย) ซึ่งการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน โดยนักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ก็ต่อเมื่อทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้วเท่านั้น